Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Redovni profesori Departmana za građevinarstvo i geodeziju

Redovni profesori

Telefon: 064/1183801

E-mail: mitar@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 202

dr Mitar Đogo

Redovni profesor

Biografija

Rođen je 28.10.1961. godine u Vršcu, Republika Srbija. Diplomirao je na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 1986. godine. Magistarski rad je odbranio 1992. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju je odbranio  1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Stručni ispit položio je 1997. godine. Poseduje licence broj 316 i 410.

U zvanje asistenta na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 1986. godine. Na istom fakultetu izabran je u zvanje docenta 1997. godine, u zvanje vanrednog profesora je izabran 2005. godine i u zvanje redovnog profesora je izabran 2010. godine. Svi navedeni izbori su za užu naučnu oblast Geotehnika. 

Na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka izvodi predavanja iz predmeta Mehanika tla, Fundiranje, Geotehnika, Tuneli i Stabilnost terena.

Bio je više puta mentor ili član komisija za odbrane diplomskih radova, master radova, magistarskih teza i doktorskih teza iz oblasti Geotehnike. 

Od 1987. godine je saradnik i istraživač na 11 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Objavio je 2 monografije pod nazivima “Greške u fundiranju” i “Problemi interakcije tlo – temelj – konstrukcija”.

Član je Srpskog i Međunarodnog Društva za Mehaniku tla i Geotehničko inženjerstvo.

Radio je na rešavanju mnogobrojnih geotehničkih problema iz inženjerske prakse, kao što su problemi fundiranja višespratnih objekata, mostova, administrativnih zgrada, industrijskih objekata, sportskih objekata i drugih značajnih građevinskih objekata.

Telefon: 021/485-2646

E-mail: dusan@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 211

 

dr Dušan Kovačević

Redovni profesor

Biografija

Dušan Kovačević rođen je 5. oktobra 1959. godine u Novom Sadu. Diplomirao je 1985. na FTN sa prosečnom ocenom 9.23. Magistarsku tezu “Nelinearna analiza AB okvira u uslovima seizmičkih dejstava” odbranio je 1992. na FTN, a doktorsku disertaciju “Numeričko modeliranje ponašanja AB okvira opterećenih seizmičkim silama” 2001. na GF u Beogradu.

Od izbora u zvanje asistenta do sada, izvodio je vežbe i predavanja na predmetima Ispitivanje konstrukcija, Teorija betonskih konstrukcija, Teorija površinskih nosača, Stabilnost i dinamika konstrukcija i MKE modeliranje u analizi konstrukcija, Konstruktivni sistemi, Konstrukcijski sistemi u scenskom dizajnu i Konstrukcije, materijali i tehnologije u scenskom dizajnu. Na doktorskim studijama na FTN i na GAF u Nišu angažovan je u nastavi na predmetima koji se odnose na  MKE modeliranje u analizi konstrukcija.

U zvanje docenta izabran je 2001, a u zvanje vanrednog i redovnog profesora 2006. i 2011.

Bio je mentor jednog magistarskog rada i jednog doktorskog rada, član komisije za odbranu jednog doktorskog rada i jednog magistarskog rada i mentor 12 diplomskih/master radova iz oblasti Teorija konstrukcija.

Autor je knjige “MKE modeliranje u analizi konstrukcija”, 2006, Građevinska knjiga, Beograd. Kao autor ili koautor publikovao je oko 160 naučnih i stručnih radova, od kojih je devet po pozivu. Autor je dva računarska programa za MKE analizu konstrukcija.

Član je Uređivačkog odbora “JSSCM” – “Journal of the Serbian Society for the Computational Mechanics” i recenzent u tri međunarodna naučna časopisa. 

Kao nosilac zadatka, projektant, konsultant ili saradnik učestvovao je u oko 70 elaborata o ispitivanju probnim opterećenjem, projekata novih objekata, projekata rekonstrukcije,  pregleda i procene stanja objekata, veštačenja i sl.

Telefon: 063/1028-511

E-mail: trule@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 206

 

dr Milan Trivunić

Redovni profesor

Biografija

Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka – Građevinski odsek 1985. god. Magistarski rad (1992) i Doktorsku disertaciju (1996) odbranio  je na FTN u Novom Sadu. U zvanje docenta izabran je 1997. god., u zvanje vanrednog profesora 2002. god., a u zvanje redovnog profesora 2007.g. Član saveta fakulteta od 2009-2012 i od 2015-2018.g. Rukovodilac master studija građevinarstva od 2012-2021.g. Član Stručnog veća UNS za Tehničko-tehnološke nauke od 2015-2018.g. i od 2021.g.

Kao gostujući profesor predavač je na GF Univerziteta Crne Gore i na AGGF Univerziteta u Banjoj Luci.

Od 2002-2021.g. je Šef katedre za Organizaciju i tehnologiju građenja. Od 2004. do 2006.g. je pomoćnik direktora Instituta za građevinarstvo. Od 2003-2020.g. član je Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za republiku a koji se grade na teritoriji AP Vojvodine. Od 2003.g. ima projektantsku i izvođačku licencu IKS. Od 2006-2007.g. član je odbora Matične sekcije izvođača radova IKS. Član Saveza zaštite na radu Srbije (Vojvodine) od 2005.g. i nosilac povelјe 2008. i 2013.g. Zaslužni član Saveza inženjera i tehničara Srbije od 2007.g.  i nosilac Zahvalnice povodom 150 godina SITS.

Kao autor ili koautor objavio je preko 170 radova. Autor je monografije i dva udžbenika.

Odgovorni projektant  novih i na sanaciji hala, zgrada i individualnih stambenih objekata. Nosilac Elaborata o tehničkom stanju objekata, Studija opravdanosti, tehničke kontrole i revizije projekata, odgovorni rukovodilac pri građenju objekata hala i individualnih stambenih objekata, nadzor nad izgradnjom objekata zgrada i hala, veštačenja iz oblasti građevinarstva, odgovorni projektant i glavni konsultant pri izradi projekata tehnologije i organizacije građenja za objekte visokogradnje i niskogradnje.

Telefon: 064/8195-329

E-mail: mlaban@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 401 Kula

 

dr Mirjana Laban

Redovni profesor

Biografija

Dr Mirjana Laban, dipl. inž. građevine, je radila na odgovornim mestima u privredi i u lokalnoj samoupravi, razvijajući istovremeno i svoju akademsku karijeru. Diplomirala na Građevinskom odseku FTN (1992.), magistrirala (2005.) i doktorirala (2012.) na Arhitektonskom smeru. Angažovana kao spoljni saradnik na Građevinskom odseku, smer Arhitektura (1997-2002.). Radila na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija (2001-20028.), kao predavač i koordinator studija Zaštita od požara. Zaposlena na FTN od 2011. godine. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2023. godine.

Jedan je od osnivača i kreatora studijskog programa Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, i rukovodilac sva tri nivoa studija od 2013 – 2021. godine. Uporedo sa pedagoškim radom se uspešno bavila i daljim razvojem studija i istraživanja u saradnji sa vrhunskim evropskim univerzitetima kroz realizaciju međunarodnog ERASMUS + projekta “Knowlegde for Resilient society – K-FORCE” (2016-2019), čiji rezultati doprinose visokom pozicioniranju FTN u obrazovanju i istraživanju u ovoj oblasti u regionu i Evropi.

Učestvovala je 15 međunarodnih, bilateralnih i nacionalnih projekata i više puta u programima međunarodne razmene ERASMUS+, publikovala preko 150 naučnih radova, kao i udžbenike: Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara (2017) i Požarna bezbednost zgrada (2022).

Trenutno učestvuje  u realizaciji nacionalnih i međunarodnih ERASMUS+ i COST projekata.

Član je Inženjerske komore Srbije, UO Društva građevinskih inženjera Novog Sada i UO Evropskog društva za analizu rizika (Society for Risk Analysis Europe SRA-E).

Stalni je sudski veštak za građevinarstvo od 2001. god.

Od 2018. učestvuje kao recezent u radu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju.

Telefon: +381 65 440 59 00

E-mail: radovic.nebojsa62@gmail.com

Kancelarija: Kabinet LG 208

 

dr Nebojša Radović

Redovni profesor

Biografija

Nebojša Radović je rođen 14.01.1962. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Beogradu. 

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao na odseku za puteve i železnice 1989. godine.

Diplomski rad je radio kod prof. dr Voje Anđusa dipl.inž.građ iz predmeta “Putevi i aerodromi” sa temom “Idejno rešenje putne veze Valjevo – Lajkovac (veza sa Jadranskim putem – etapna gradnja)” i za taj rad je dobio nagradu fakulteta za najbolji diplomski rad odbranjen 1989. godine iz fonda inž. Milutina Maksimovića, kao i nagradu Društva za puteve za najbolji diplomski rad iz oblasti puteva u 1989. godini.

Magistrirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine sa  magistarskom tezom pod nazivom “Formiranje modela za predviđanje promene stanja kolovoza u Jugoslaviji” pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Cvetanovića, dipl.inž.građ. 

Od jula 1989. pa do septembra 2001. godine je radio u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije na zadacima geomehaničkih ispitivanja, ispitivanja i projektovanja kolovoznih konstrukcija kao i izrade relacionih baza podataka o putevima i saobraćaju u okviru sistema za upravljanje putevima. 

Stručni ispit je položio u maju 1993. godine.

U novembru 2000. godine je izabran u zvanje asistenta na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu za predmet “Putevi i saobraćajnice”.

Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2006. godine sa doktorskom tezom ’’Optimizacija upravljanja održavanja autoputeva sa primerom autoputa E-75, deonica Novi Sad – Beograd’’ pod mentorstvom prof. dr Đorđa Uzelca, dipl.inž.građ.

U zvanje redovnog profesora je izabran 2020. godine.

Bio je mentor na više od 100 diplomskih i master radova.

Kao autor ili koautor objavio je preko 60 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova, od kojih su 11 radova sa SCI liste.

E-mail: vbulat2003@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet NTP306

 

dr Vladimir Bulatović

Redovni profesor

Biografija

Vladimir Bulatović rođen je 27. II 1975. godine u Subotici. Osnovnu školu završio je u Subotici. Gimnaziju, prirodno matematički smer završio je u Novom Sadu. Školske godine 1994/1995 upisao je Građevinski fakultet u Beogradu, geodetski odsek. Diplomirao je u roku marta 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,24 u toku studija i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu sa temom “projektovanje lokalnih geodetskih referentnih mreža” i stekao zvanje diplomirani geodetski inženjer. Iste godine upisuje postdiplomske studije na Fakultetu organizacionih nauka, smer za informacione sisteme. Marta 2007. godine magistrirao je na FON-u sa temom ”Razvoj prostornih informacionih sistema” i stekao zvanje magistar tehničkih nauka za informacione sisteme. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Model distribuiranja geopodataka u komunalnim sistemima” odbranio je 2011. godine. Krajem osnovnih studija počeo je da radi u Republičkom geodetskom zavodu, a po završetku studija u svojstvu pripravnika. Državni i stručni ispit položio je 2002. godine i od tada je u stalnom radnom odnosu. 

Radni odnos na Fakultetu tehničkih nauka zasnovao je 1.3.2003. godine kao asistent pripravnik. U zvanje docenta biran je 17.11.2011. godine, u zvanje vanrednog profesora 17.11.2016. godine, a u zvanje redovnog profesora 17.11.2021. godine

Tokom rada na Fakultetu je objavio 11 radova u SCI kategoriji, kao autor i koautor. Autor je tehničkog rešenja kategorije M83 – Bitno poboljšano tehničko rešenje na međunarodnom nivou. 

Vladimir Bulatović drži nastavu na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu iz predmeta na osnovnim akademskim studijama (Račun izravnanja, Aktivne geodetske referentne mreže, Osnove GNSS tehnologije), master akademskim studijama (Metode preciznih geodetskih merenja i obrade podataka) i doktorskim studijama (Odabrana poglavlja iz GNSS sistema, Odabrana poglavlja iz integrisanih sistema premera, Odabrana poglavlja iz komunalnih informacionih sistema). Nastavu drži iz predmeta Geodezija na zajedničkom studijskom programu osnovnih akademskih studija (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Mašinski fakultet u Kraljevu) pod nazivom Građevinsko inženjerstvo. Na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, Fakultet za primijenjene nauke, drži nastavu od 2018. godine iz tri predmeta na studijskom programu Geodezija.

Autor je jedne zbirke zadataka, dva praktikuma i jednog udžbenika. Samo u poslednjih pet godina učestvovao je na četiri naučna projekta, od kojih se dva realizuju u saradnji sa drugim univerzitetima.

Član je programskog odbora na međunarodnoj konferenciji iNDIS i recenzent u dva međunarodna časopisa iz kategorije M20.

Trenutno je rukovodilac studijskog programa Geodezija i geoinformatika osnovnih akademskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Govori, čita i piše engleski jezik.

Telefon: 064/202-9977

E-mail: stasha.jovanovic@gmail.com

Kancelarija: Kabinet LG 202

dr Stanislav Jovanović

redovni profesor

Biografija

Dr Stanislav „Staša“ Jovanović je diplomirao 1991., magistrirao 1997. i doktorirao 2011. godine na Građevinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima 31 godinu profesionalnog iskustva u planiranju, projektovanju, izgradnji i održavanju železničke infrastrukture, a posebno u oblasti informacionih sistema za upravljanje žel. infrastrukturom (Railway Infrastructure Asset Management Systems – RI-AMS). Sarađivao je sa više od 30 železnica širom sveta, objavio jedan udžbenik iz gornjeg stroja i održavanja žel. pruga, kao i više od 120 naučnih i stručnih radova u ključnim železničkim časopisima, kao što su Rail International (Schienen der Welt), International Railway Journal, Railway Gazette, Rail Technology Magazine, kao i na ključnim međunarodnim konferencijama iz oblasti železnica u organizaciji UIC, IHHA, TRB, AREMA, WCRR, itd., kao i bitnim časopisima sa Sci liste. U periodu 1999-2004 obavio je doktorske studije na Tehničkom univerzitetu Delft (TUDelft) u Holandiji kod prof. Coenraada Esvelda, a u istom periodu je radio za Evropski institut za žel. istraživanja (ERRI) u Utrehtu, kao vođa projekta ECOTRACK, blisko sarađujući sa preko 15 železnica u Evropi, Australiji i SAD na implementaciji ovog sistema. Nakon toga, radio je za italijansku kompaniju MerMec SpA, a zatim za američku kompaniju Ensco Inc., dva globalna lidera u oblasti merenja stanja žel. infrastrukture, za koje je razvio respektivno dva RI-AMS sistema: „RAMSYS“ i „AMA“, i implementirao ih na preko 10 železnica i metroa u svetu. Član je Inženjerske Komore Srbije, a u periodu 2003-2011 bio je član američkog odbora za istraživanja u oblasti transporta (TRB) Komiteta AR060 za održavanje žel. infrastrukture, a u periodu 2001-2003 bio je član UIC (International Union of Railways) Track Expert grupe u ime ERRI.

Telefon: 021/485-2609

E-mail: mucenskiv@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 303

dr Vladimir Mučenski

redovni profesor

Biografija

rođen je 27.04.1980.godine u Vrbasu, R Srbija. Osnovnu školu i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka – Građevinski odsek 2005.god. Zvanje doktora tehničkih nauka stekao je sa izradom i odbranom doktorske disertacije “Model semikvantitativne procene rizika zaštite na radu za procese izgradnje” 2013. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka iz oblasti Građevinsko inženjerstvo, studijski program: Građevinarstvo.

U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Tehnologija i organizacija građenja i menadžment, biran je 2019.god. Od 2018. do 2021. godine bio je član saveta Fakulteta tehničkih nauka. Od 2021. godine je na poziciji šefa Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja.

Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka od 2005.god. radi kao asistent pripravnik (od 2010.god. kao asistent). Na istom departmanu od 2014. god. radi kao docent i predmetni nastavnik na osnovnim studijama na predmetima “Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici”, na master studijama ˝Teorija sistema i sistemska analiza˝ i „Upravljanje građenjem“ dok je na doktorskim studijama predmetni nastavnik na predmetu Upravljanje rizicima. U okviru studijske grupe osnovnih studija Zaštite na radu predmetni nastavnik je na predmetima „Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih radova“ i „Upravljanje procesom zaštite na radu u građevinarstvu“ dok je na doktorskim studijama predmetni nastavnik na predmetu „Odabrana poglavlja bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu“.

Od 2008.god. je saradnik na 3 naučnoistraživačka projekta koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R. Srbije.

Kao projektant ili saradnik učestvovao je u preko 70 elaborata: studije opravdanosti, veštačenja, projekti novih objekata i projekti rekonstrukcije, pregled i procena stanja objekata, i sl. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova položio je 2009.god. Iste godine stekao je licencu odgovornog projektanta 311. 2011. godine stekao je licencu odgovornog izvođača radova 410.

Od 2018. godine je predsednik izvršnog odbora Saveza zaštite na radu Srbije. Od 2015. godine je izvestilac Republičke revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za Republiku Srbiju. Od 2020. godine je član Revizione komisije AP Vojvodine za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za Republiku Srbiju.

Član je  uređivačkih odbora časopisa Izgradnja i Ergonomics International Journal.

Kao autor ili koautor objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova.

Odlično govori i piše engleski jezik.

E-mail: igorbp@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 303

dr Igor Peško

redovni profesor

Biografija

Rođen je 30.06.1981.godine u Bačkoj Palanci gde je završio i osnovnu školu. Srednju Tehničku školu  ”Jovan Vukanović” u Novom Sadu završava 2000. godine kao đak generacije. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo 2006. godine. Zvanje doktora nauka je stekao 2013. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom “Model za procenu troškova i vremena izgradnje gradskih saobraćajnica”.

U zvanje saradnika u nastavi, za užu naučnu oblast organizacija i tehnologija građenja, upravljanje projektima i menadžment u građevinarstvu izabran je 2006. godine dok je u zvanje asistenta za istu naučnu oblast biran 2007. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment je izabran 2014. godine.

Realizuje nastavu na predmetima “Upravljanje međunarodnim projektima” i “Upravljanje rizicima u građevinarstvu” na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, a na Departmanu za arhitekturu i urbanizam “Upravljanje projektima i građenjem”.

Od 2008. godine kao istraživač (T2) učestvuje u realizaciji tri naučnoistraživačka projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2006. godine kao autor i koautor objavio je preko 90 naučnostručnih radova publikovanih kako na domaćim i međunarodnim skupovima u Srbiji i inostranstvu, tako i u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Od 2011. član je Inženjerske komore Srbije i aktivno učestvuje u realizaciji projekata u saradnji sa privredom. Od 2014. godine vrši funkciju pomoćnika direktora Departmana za građevinarstvo i geodeziju. Od 2015. godine je Izvestioc Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije imenovan od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure Republike Srbije, a od 2018. je recezent Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2020. član je Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte koji se grade na teritoriji AP Vojvodine.

Član je više stručnih udruženja poput PMI (Project Management Institute), Udružnja inženjera i tehničara Srbije, German Lean Construction Institute, World Society of Sustainable Energy Technologies i udruženja BIM Srbija gde i član upravnog odbora.

Aktivno učestvuje u realizaciji projekata u saradnji sa privredom: prethodne studije i studije opravdanosti, projekti organizacije i tehnologije građenja, procene troškova realizacije građevinskih projekata i slično. Takođe kao član tima veštaka učestvuje u realizaciji stručnih sudskih veštačenja.

Govori engleski i nemački jezik.

Telefon: 021/485-2645

E-mail: kolak@uns.ac.rs

Kancelarija: Kancelarija 204 i 205

dr Srđan Kolaković

redovni profesor

Biografija

Prof. dr Srđan Kolaković, dipl. ing. je rođen 30. novembra 1958 g. u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završio u Bačkoj Palanci, a srednju građevinsku u Novom Sadu. Građevinski fakultet u Subotici završava 1982 g. za manje od pet godina, za uspeh na studijama dobio je nagradu “Jaroslav Černi” koja se dodeljivala najuspešnijim studentima hidrotehnike u staroj Jugoslaviji. Iste godine se zapošljava kao asistent pripravnik u naučnom radu na fakultetu u Subotici. Magistrirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1988 g. i za magistarski rad pod naslovom “Hidraulički skok u zatvorenom provodniku” te godine dobija ponovo nagradu “Jaroslav Černi” u kategoriji najbolji magistarski radovi. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Kritika objekata za evakuaciju velikih voda u Vojvodini i predlozi za buduća rešenja” odbranio je na Građevinskom fakultetu u Subotici 1993 g. U svom dvadestetdvogodišnjem pedagoškom radu na Univerzitetu u Novom Sadu držao je predavanja i vežbe na većem broju predmeta iz hidrotehničke oblasti. Osim na Fakultetu tehničkih nauka nastavu drži i na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu kao i na Građevinskom fakultetu u Subotici. U periodu od 1999 g. do 2002 g., do doktoriranja asistenta, drži nastavu i na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Nastavu na Fakultetu tehničkih nauka drži od 1999.g., prvo kao honorarni saradnik, a od 2002.g. i kao zaposlen u punom radnom odnosu na predmetima Osnovi hidromehanike i Hidrotehnika. Jedan je od kreatora i projektanata hidrauličke laboratorije na Građevinskom fakultetu u Subotici, kao druge takve u Srbiji. Autor je jednog udžbenika pod naslovom “Hidrotehničke melioracije – odvodnjavanje” i monografije “Vode Vojvodine”. Koautor je na 5 monografija i urednik međunarodne monografije “Water and Protection of Aquatic Environment in the Central Basin of the Danube”. U ovom trenutku je mentor na tri doktorata i tri magistrature. Autor je i koautor na više od 60 naučnih i stručnih radova objavljenih u časopisima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učesnik je u preko 10 naučnih projekata koje je finansiralo ili finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Rukovodi projektom “Primena smernica Evropske zajednice za integralno upravljanje na odabranom slivu”. Ujedno je imenovan od istog ministarstva za eksperta iz oblasti hidrotehnike radi ocene naučnih projekata. Član je Komisije za saobraćaj i građevinarstvo Ministarstva za nauku i tehnologiju, kao i Republičke revizione komisije Ministarstva za kapitalne investicije za objekte od važnosti za republiku. Sekretar je Jugoslovenskog društva za hidraulička istraživanja. Član je Komisije za građevinarstvo i arhitekturu Univerziteta u Novom Sadu. Bio je na stručnim usavršavanjima na Technical University of Budapest i Technical University of Prag, pored srpskog govori ruski i mađarski a služi se engleskim. Osim pedagoškog i naučnog rada rukovodi i učestvuje na preko 100 projekata u saradnji sa privredom koji su od značaja za republiku: odbrana od poplava, regulacije reka, plovni putevi, zaštita od unutrašnjih voda, regionalni sistemi za vodosnabdevanje, Nacionalni park Fruška Gora, itd. Naročito je značajan projekat koji se finansira od strane Rumunije, Holandije i Srbije “Reconstruction Works Needed on the Navigable Begej (from Temisvar to the Tisa)”. Aktivno je učestvovao u organizovanju i rukovođenju fakulteta, od 1990-1996 g. bio je prodekan za nastavu, od 1996-2000 g. prodekan za nauku i saradnju sa privredom a od 2000-2002 g. dekan Građevinskog fakulteta u Subotici. Oženjen je i ima dvoje dece, Slobodana i Srđanu. Živi u Novom Sadu.

Telefon: 021/485-2133

E-mail: ljubab@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 310

dr Ljubomir Budinski

redovni profesor

Biografija

Trenutno nema podataka o biografiji.

E-mail: dkukaras@uns.ac.rs

 

dr Danijel Kukaras

redovni profesor

Biografija

Trenutno nema podataka o biografiji.

E-mail: bojanm@uns.ac.rs

Telefon: 021/485-2617

Kancelarija: Kabinet LG 312

dr Bojan Matić

redovni profesor

Biografija

Trenutno nema podataka o biografiji.

Vanredni profesori Departmana za građevinarstvo i geodeziju

Vanredni profesori

Telefon: 021/485-2613

E-mail: zbrujic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 210

 

dr Zoran Brujić

Vanredni profesor

Biografija

Rođen je 1968. godine u Novom Sadu gde je završio i osnovnu školu i prirodno-matematičku gimnaziju. Građevinski odsek Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je upisao 1986. godine, a nakon jedne godine mirovanja statusa studenta zbog odsluženja vojnog roka, studije je završio 1993 i stekao zvanje diplomiranog inženjera građevine. Postdiplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu – smer Industrijska gradnja, upisao školske 1993/94. godine. U maju 2001. odbranio je magistarsku tezu, a u junu 2008. je odbranio doktorsku tezu “Granična nosivost vitkih dvoosno savijanih armiranobetonskih stubova”. 

Od 1994. godine angažovan je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, prvo u svojstvu stručnog saradnika, a od jula 1996. je zaposlen na Fakultetu kao asistent pripravnik. Nakon odbrane magistarskog rada, januara 2002., izabran je za asistenta za oblast Teorija betonskih konstrukcija. U oktobru 2008. izabran je u zvanje docenta, a u septembru 2018. u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu. 

U toku rada na Fakultetu tehničkih nauka učestvovao je u izvođenju vežbi i predavanja na integrisanim, osnovnim i master studijskim programima, na predmetima vezanim za betonske konstrukcije, za dejstva na objekte, za seizmičku analizu konstrukcija i za primenu računara u građevinarstvu. Do sada je bio član komisije za odbranu u preko 250 diplomskih radova na nivou osnovnih ili master studija, a od toga oko 140 puta u svojstvu mentora. 

Učestvovao je u sedam naučno-istraživačkih projekata, a kao autor ili koautor objavio je preko 70 naučnih i stručnih radova.

Telefon: 060/60-35-447

E-mail: lookic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 213

 

dr Ivan Lukić

Vanredni profesor

Biografija

Vanredni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Predaje na svim nivoima studija Građevinarstva, Arhitekture i Upravljanja rizicima od katastrofalnih događaja i požara.

Kao autori ili koautor objavio je više od 90 naučnih i stručnih radova od čega je 6 radova u vodećim međunarodnim časopisima. Kao istraživač je učestvovao na 4 nacionalna i 4 međunarodna naučno-istraživačka projekta. Dobitnik je dve nagrade: Nagrada za najbolju doktorsku disertaciju u periodu 2014. – 2017. godina. koju dodeljuje Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije i Povelje „Ivan Mamužić“ za izuzetne rezultate u oblasti građevinske struke, koju dodeljuje Društvo građevinskih inženjera Novog Sada. Tokom studijskog boravka i stručnog usavršavanja u jednoj od najvećih američkih kompanija u oblasti procene stanja i sanacije objekata WJE (Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc.) 2017. godine, održao je predavanje po pozivu.

Član je radne grupa za izradu „Dugoročne strategije za podsticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada“ i radne grupe za izradu „Predloga pravilnika za beton i armirani beton“, formiranih od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Član je Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije i Društva građevinskih inženjera Novog Sada.

Poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti građevinarstva (310) i licencu odgovornog projektanta iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu (381). Kao Odgovorni projektant ili saradnik, učestvovao je u izradi preko 100 elaborata procene stanja, projekata sanacije, rekonstrukcije, ispitivanja konstrukcija i energetske sanacije objekata svih kategorija.

Služi se engleskim jezikom.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Telefon: 021/485-2615

E-mail: araseta@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG209

 

dr Andrija Rašeta

Vanredni profesor

Biografija

Rođen je 16.05.1973. godine u Novom Sadu.

Diplomirao je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, Građevinskom odseku (danas Departman za građevinarstvo i geodeziju) 2002. godine sa temom “Stambeno poslovni objekat S+P+8+M” i ocenom 10 (deset).

Na poslediplomske studije, Građevinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu upisao se 16.12.2004. godine, smer “Computational Engineering” (DAAD program “Academic Reconstruction of South Eastern Europe”). Magistarski rad pod nazivom “Nelinearna seizmička analiza grednih armirano betonskih mostova” odbranio je 29.10.2010. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom izrade Magistarske teze, sa ciljem naučno-istraživačkog rada, boravio je, mesec dana, 2005. godine u Republici Sloveniji na Univerzitetu u Ljubljani, Departmanu za građevinarstvo i geodeziju.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Analiza i procena seizmičkih performansi grednih armiranobetonskih mostova” odbranio je 12.06.2014. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka.

U zvanje asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauk, izabran je u decembru 2002. godine, a reizabran u oktobru 2006. godine i oktobru 2009. godine. Na Fakultetu tehničkih nauka radio je kao demonstrator na predmetu Mehanika tla školske 2001/2002. godine, a od 2002. godine kao asistent na predmetima Statika konstrukcija 1, Statika konstrukcija 2, Stabilnost i dinamika konstrukcija i Seizmička analiza konstrukcija i na Arhitektonskom odseku (danas Departman za arhitekturu) na predmetu Teorija konstrukcija. Kao asistent sa magistraturom radio je na Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, od 2010. do 2014. godine. U zvanje Docenta na istom fakultetu izabran je 2015. godine, a u zvanje Vanrednog profesora izabran je 2020. godine. Do danas je učestvovao u nastavi na predmetima: Statika konstrukcija 1, Statika konstrukcija 2, Stabilnost i dinamika konstrukcija, Teorija konstrukcija, Teorija konstrukcija – hidrotehnika, Teorija konstrukcija – putevi, Osnovi metode konačnih elemenata, Seizmička analiza konstrukcija, Mostovi, Betonski mostovi, Metalni mostovi, Projektovanje betonskih i metalnih mostova i Nelinearna analiza konstrukcija.

Član je Inženjerske komore Srbije (licence 310 i 410). Bio je predsednik Regionalnog odbora Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu, podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera, Matične sekcije projektanata od 2016. do 2019. godine. Član je Društva građevinskih konstruktera Srbije (Naučni odbor). Član je Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo SUZI (engl. SAEE). Predstavnik je Republike Srbije u Institutu za ispitivanje materijala ad Beograd (IMS), od 2021. godina do danas.

Od 2005. godine je učestvovao kao saradnik i istraživač na više naučnoistraživačkih projekata koje je finansirala Republika Srbija. Trenutno je aktivni istraživač na jednom projektu koji finansira Republika Srbija. Kao autor ili koautor objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova.

Učestvovao je na više projekata, kao projektant saradnik ili glavni projektant, u izradi idejnih projekata, projekata konstrukcija, projekata za izvođenje, projekata izvedenog stanja konstrukcija, projekata sanacija i procena stanja konstrukcija, kontrolnih statičkih i dinamičkih proračuna i veštačenja.

Bio je više puta mentor ili član komisija za odbrane diplomskih i master radova. Takođe, bio je više puta član komisija za odbranu doktorskih disertacija. Jednom je bio mentor na doktorskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka.

Učesnik je u prevođenju evropskih normi EN1998-1:2004 (Evrokod 8), Deo 1, Beograd, novembar 2009. Služi se engleskim jezikom.

E-mail: idzolev@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG306

 

dr Igor Džolev

Vanredni profesor

Biografija

Igor Džolev je rođen 4. jula 1983. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj”, matematički smer. Diplomski, master rad sa temom „Projekat armiranobetonske višespratne stambeno-poslovne zgrade” odbranio je 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu, Građevinski odsek, smer Konstrukcije, sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,59 (devet i 59/100). Doktorsku disertaciju pod nazivom „Nelinearna termo-mehanička analiza ponašanja armiranobetonskih okvirnih konstrukcija u uslovima požarnih dejstava” odbranio je 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Nakon diplomiranja, zaposlio se na Fakultetu tehničkih nauka, najpre u svojstvu Saradnika u nastavi, nakon čega je izabran u zvanje Asistenta, zatim Docenta, a od 2024. godine u zvanje Vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija. U dosadašnjem angažovanju, izvodio je nastavu na studijskim programima Građevinarstvo, Arhitektura i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Angažovan je i na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Građevinskom fakultetu u Subotici.

Od 2008. godine angažovan je kao istraživač na ukupno pet projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Učestvovao je kao istraživač u međunarodnim projektima ERASMUS+ i COST. Objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova, koji su publikovani u nacionalnim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih konferencija, iz oblasti požarnog i zemljotresnog inženjerstva i energetske efikasnosti građevinskih objekata.

Stručne ispite za oblasti Građevinske konstrukcije i Energetska efikasnost zgrada, položio je 2012. godine ispred Inženjerske komore Srbije. Poseduje licence za Odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija i Odgovornog izvođača radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, i licencu Odgovornog projektanta za energetsku efikasnost zgrada.

Kao odgovorni projektant ili saradnik angažovan je na izradi projektno-tehničke dokumentacije za različite vrste privatno ili javno finansiranih projekata.

Od 2020. godine imenovan je za člana Komisije za standarde i srodne dokumente U250-5,6 Proračun drvenih i zidanih konstrukcija, Z021/PKS U092 Tehničke mere zaštite od požara u zgradama, a od 2023. godine i U250-1,8 Osnove proračuna, dejstva na konstrukcije i seizmički proračun, pri Institutu za standardizaciju Srbije.

Član je Udruženja „Izgradnja”, Saveza inženjera i tehničara Srbije, Društva građevinskih konstruktera Srbije i Inženjerske komore Srbije.

Od 2021. godine izabran je za pomoćnika direktora za nauku Departmana za građevinarstvo i geodeziju (FTN), zadužen za aktivnosti vezane za naučno-istraživački rad, međunarodnu saradnju i obrazovanje.

E-mail: astarcev@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG304

 

dr Anka Starčev-Ćurčin

Vanredni profesor

Biografija

Rođena je 6.12.1976. god. u Smederevskoj Palanci, Republika Srbija. Osnovnu školu završila je u Sarajevu, a srednju školu, gimnaziju, u Ćupriji, odeljenje u Svilajncu. Prvu godinu studija na Fakultetu tehničkih nauka – Građevinski odsek upisala je školske 1995/1996 god., a diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka 2002. god., sa prosečnom ocenom svih ispita 9,18. Odbranila je diplomski rad pod nazivom “Projekat stambene zgrade Po+P+8 u montažnom IMS sistemu sa armiranobetonskim platnima za ukrućenje” sa ocenom 10,00.

U zvanje asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu na Institutu za građevinarstvo Fakulteta tehničkh nauka u Novom Sadu, izabrana je 2002. god., u zvanje asistentа 2007. god., a u zvanje asistent-master izabrana je 2010. god za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju. Na poslediplomskim doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka upisana je od školske 2012/2013 god. i položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10,00.
Doktorsku disertaciju pod nazivom “Optimizacija i analiza armiranobetonskih ravanskih nosača primenom metode pritisnutih štapova i zatega” odbranila je 22.9.2017. god., na Fakultetu tehničkih nauka. U zvanje docenta izabrana je 1.1.2018. god. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 1.1.2023. god.

Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, učestvuje u izvođenju nastave na predmetima: Teorija betonskih konstrukcija 1, Teorija betonskih konstrukcija 2 i Betonske konstrukcije – smer putevi (osnovne akademske studije) i Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija u saobraćajnicama i Odabrana poglavlja iz projektovanja betonskih mostova (doktorske akademske studije). Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu, učestvuje u izvođenju nastave na predmetima Teorija betonskih konstrukcija 1 i Teorija betonskih konstrukcija 2.

Član je Društva građevinskih konstruktera Srbije – DGKS. Od 2005. god. je saradnik i istraživač na naučnoistraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Učestvovala je na međunarodnom projektu Erasmus+. Kao autor ili koautor objavila je radove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova. Od decembra 2021. god. izabrana je na Fakultetu tehničkih nauka za Rukovodioca osnovnih akademskih studija građevinarstva. Od novembra 2022. god. član je Nadzornog i Uređivačkog odbora časopisa “Izgradnja”. Od januara 2023. god. član je komisije za standarde i srodne dokumente, KS U250-2, Projektovanje betonskih konstrukcija, Instituta za standardizaciju Srbije.

Služi se engleskim, francuskim i ruskim jezikom.

Živi u Novom Sadu, udata je i ima jedno dete.

Telefon: 021/485-2606

E-mail: borkobulajic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG308

 

dr Borko Bulajić

Vanredni profesor

Biografija

Doktorsku disertaciju odbranio 2013.g. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U okviru doktorskih DAAD-SEEFORM studija, od 2004. do 2006.g. pohađao 8 intezivnih kurseva iz oblasti analize konstrukcija i zemljotresnog inženjerstva. Od aprila do jula 2006.g. bio član istraživačkog tima za seizmičke probleme u institutu RWTH, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamic, Ahen, Nemačka. Titulu magistra tehničkih nauka stekao 2004.g. na Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju u Skoplju, nakon završenih međunarodnih postdiplomskih studija, na engleskom jeziku. Zvanje diplomiranog građevinskog inženjera stekao 2001.g. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za konstrukcije.

U zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, izabran 2019.g, a u zvanju docenta bio u periodu od 2014. do 2019.g. 

Predsednik Udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista „Izgradnja“ od 2016.g. (član od 2007.g). Član Naučnog odbora na 7 i Organizacionih odbora na 13 međunarodnih naučno-stručnih skupova u organizaciji udruženja „Izgradnja“.

Sudski veštak za oblast građevinarstvo od 2014.g. Član Inženjerske komore Srbije od 2008.g., i to i kao Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje i kao Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje. Član Saveza inženjera i tehničara Srbije od 2007.g. 

Na razne teme u oblasti građevinarstva i seizmičkog hazarda i rizika do 2023.g. publikovao preko 80 radova u domaćim i međunarodnim naučno-stručim časopisima, kao i u zbornicima sa domaćih i inostranih naučno-stručnih skupova i konferencija.

Telefon: 021/459-798

E-mail: vladavuk@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 302

 

dr Vladimir Vukobratović

Vanredni profesor

Biografija

Rođen je 1984. godine u Novom Sadu, gde je i diplomirao, na Fakultetu tehničkih nauka 2008. godine. Odmah potom je upisao doktorske studije na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani, gde je doktorsku disertaciju odbranio 2015. godine.

Kao građevinski inženjer zaposlio se 2008. godine. U januaru 2011. godine dobio je zaposlenje kao saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, a nakon dve godine rada izabran je u zvanje asistenta. Od 2016. do 2021. godine je bio u zvanju docenta, a trenutno se nalazi u zvanju vanrednog profesora. Više puta je bio mentor pri izradi završnih radova na svim nivoima studija. Objavio je niz naučnih i stručnih radova, i udžbenik iz oblasti Betonskih konstrukcija. U decembru 2019. godine otišao je u četvoromesečnu posetu Institutu za istraživanje zemljotresa Univerziteta u Tokiju.

Stručni ispit u Inženjerskoj komori Srbije položio je 2012. godine i od tada je njen član. Od 2020. godine član je Komisije za polaganje stručnog ispita za stručnu oblast Građevinsko inženjerstvo – oblast Betonske konstrukcije. Za izvestioca Republičke revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije imenovan je 2018. godine. Član je Društva građevinskih konstruktera Srbije, Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo, Komisije za standarde Instituta za standardizaciju Srbije, i Uređivačkog odbora časopisa Izgradnja.

U svojoj dosadašnjoj karijeri, učestvovao je u projekatima stambenih, poslovnih i javnih zgrada, industrijskih, sportskih i verskih objekata, hala, stadiona, škola, hotela, graničnih prelaza i stanica, kao projektant, konsultant i vršilac tehničke kontrole.

Živi u Novom Sadu, oženjen je, i otac je jednog deteta. Govori i piše engleski i slovenački jezik, a služi se francuskim i japanskim jezikom.

Telefon: 021/485-2407

E-mail: vesnam@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG311

 

dr Vesna Bulatović

Vanredni profesor

Biografija

Rođena je 1981.god. u Šapcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Loznici. Prvu godinu studija na Fakultetu tehničkih nauka – smer Građevinarstvo upisala je školske 2000/2001. god., a 2006. god. odbranila je diplomski – master rad sa ocenom 10. Time je završila Master studije na studijskom programu Građevinarstvo – Procena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,26. 

U zvanje istraživač-pripravnika za užu naučnu oblast materijali u građevinarstvu i tehnologija betona na Departmanu za građevinarstvo Fakulteta tehničkh nauka u Novom Sadu, izabrana je 2007. god., a u zvanje asistent-master 2008. god. Na poslediplomskim doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka upisana je od školske 2008/2009. god. i položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10,00. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Sulfatna otpornost betona na bazi recikliranog agregata” odbranila je 24.10.2017. god. na Fakultetu tehničkih nauka. U zvanje docenta za užu naučnu oblast građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija izabrana je 1.3.2018. god. a u zvanje vanrednog profesora izabrana je 1.3.2023. god.

Na Fakultetu tehničkih nauka učestvuje u izvođenju nastave na studijama Građevinarstva, Arhitekture i Upravljanje rizicima od katastrofalnih događaja i požara. Od školske 2019/2020. god. učestvuje u izvođenju nastave na predmetu Materijali u građevinsrtvu 1 na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu.

Dobitnik je nagrade za najbolje ocenjenog asistenta od strane studenata na Fakultetu tehničkih nauka u 2011. godini.

Kao autor ili koautor objavila je više od 80 naučnih i stručnih radova od kojih je 6 radova u vodećim međunarodnim časopisima. Učesnik je na više međunarodnih i nacionalnih naučno-istraživačkih projekata. Boravila je na više stručnih usavršavanja u inostranstvu.

U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu učestvovala je u mnogim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima različitih materijala i konstrukcija. 

Poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu (381). Od decembra 2021. god. izabrana je na Fakultetu tehničkih nauka za Rukovodioca master akademskih studija građevinarstva. Od novembra 2022. god. član je Uređivačkog odbora časopisa “Izgradnja”. Od januara 2023. god. član je komisije za standarde i srodne dokumente, KS U071, Beton i komponente betona, armirani beton i prednapregnuti beton, Instituta za standardizaciju Srbije.

Član je Inženjerske komora Srbije i Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije. 

Služi se engleskim jezikom. Udata je i ima dvoje dece.

Telefon: 021/485-2608

E-mail: srdjan.kostic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG202

 

dr Srđan Kostić

Vanredni profesor

Biografija

Rođen je 19.12.1986. godine u Leskovcu.

Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za geotehniku 30.4.2010. godine sa prosečnom ocenom 10,0, kao student generacije, i temom “Mogućnost istraživanja klizišta ,,Mala Vinča’’ primenom postupka skeniranja georadarom”. Dobitnik je nagrade ,,Kruna uspeha’’  2010.g. koju dodeljuje Petite Geneve Petrović najboljem diplomcu Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Nelinearno dinamičko modelovanje potresa izazvanih prоmenom naponskog stanja pri izradi horizontalnih podzemnih prostorija” odbranio je 04.11.2013. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnik na privrednim, istraživačko-razvojnim i naučnim projektima bio angažovan na Rudarsko-geološkom fakultetu u periodu 2010-2015.g., kada prelazi u Institut za vodoprivredu ,,Jaroslav Černi’’, gde je danas na poziciji šefa Sektora za geologiju. U naučno zvanje naučni saradnik izabran je 2014.g., a 2019.g. izabran u zvanje viši naučni saradnik. Na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci je u periodu 2014-2022.g. držao je nastavu iz predmeta ,,Mehanika stena i tla’’ i ,,Geomehanika’’ u zvanju docenta (2014-2019) i vanrednog profesora (od 2019.). Od školske 2022-2023. zadužen za izvođenje nastave na poslediplomskim studijama iz predmeta ,,Stabilnost podzemnih prostorija i objekata’’ na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.  U periodu 2018-2022.g. održavao je nastavu iz predmeta ,,Inženjerska geologija” na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U decembru 2022.g. izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Geotehnika na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Bio je mentor na izradi 2 doktorske disertacije, jednog diplomskog rada, član komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije za 5 kandidata i za ocenu i odbranu doktorske disertacije za jednog kandidata. Bio je član Komisije za izbor u naučna zvanja za 5 kandidata i u istraživačka zvanja za 17 kandidata. Koatuor je 2 štampana udžbenika i jednog pomoćnog udžbenika (odabrana poglavlja).

U naučnoistraživačkoj delatnosti radi u oblasti geomehanike i primenjene nelinearne dinamike i statistike i mekog programiranja: formiranje modela predviđanja razvoja geodinamičkih procesa, kao i procesa i svojstava materijala u različitim inženjerskim disciplinama. Objavio je: 3 poglavlja u međunarodnim monografijama, 30 radova u međunarodnim časopisima sa ISI-JCR-SCI liste, autor/koautor je 2 monografije nacionalnog značaja i 4 tehnička rešenja, prezentovao oko 50 radova na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima, i dr. Prema citatnoj bazi SCOPUS radovi su citirani preko 320 puta puta bez autocitata (h-index=11). Održao je dva predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima. Recenzirao je preko 70 radova za ISI-JCR-SCI časopise. Učestvovao je u realizaciji dva nacionalna naučna projekta, dva nacionalna istraživačko-razvojna projekta i u po jednom međunarodnom naučnom i istraživačko-razvojnom projektu.

U inženjersko-stručnom radu učestvovao je u realizaciji oko 40 značajnijih inženjerskih projekata (oko 90 elaborata, Projekata studija, izveštaja i drugih oblika tehničke dokumentacije). Poseduje licence Inženjerske komore Srbije od 2016.g. (licence 391 i 491). Rukovodio je formiranjem geotehničkih podloga za kapitalne infrastrukturne projekte: gasovod granica Bugarske-granica Mađarske, hidrotehničko uređenje Zapadne Morave za potrebe izgradnje autoputa E-761, deonica: Pojate-Preljina, zaštita Obrenovca od velikih voda Kolubare i Tamnave, centralni kanalizacioni sistem grada Beograda (Interceptor), betonska gravitaciona brana ,,Kruševo’’ (Crna Gora) i dr.

U međunarodnoj saradnji ostvario je dva kraća studijska boravka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Mariboru (Slovenija, 2014.) i Institutu za primenjenu fiziku RAN u Nižnjem Novgorodu (Ruska federacija, 2015.).  U organizacionom radu bio je pomoćnik Generalnog direktora Instituta za vodoprivredu ,,Jaroslav Černi’’ zadužen za naučno-istraživačku oblast (2017-2018) i predsednik Naučnog veća Instituta (2016-2018). Danas obavlja funkciju zamenika predsednika Naučnog veća Instituta. Nagrada – povelja fonda ,,Branislav A. Milovanović” dodeljena mu je 2014.g. za monografiju ,,Matematičko modelovanje pobuđenih i indukovanih potresa u rudarstvu”. U martu 2022. izabran je za dopisnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS), Odeljenje rudarskih i geoloških nauka. Služi se engleskim jezikom.

Telefon: 021/485-2606

E-mail: sele@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 208

dr Miloš Šešlija

Vanredni profesor

Biografija

Rođen je 11.12.1987. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Osnovnu školu “Ivo Lola Ribar” je zaršio u Novom Sadu, a srednju tehničku školu “Jovan Vukanović” takođe u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na departmanu za građevinarstvo i geodeziju 2010. godine sa temom rada “Projekat rekonstrukcije magistralnog puta M-24 Deonica: Padej-Sajan od km 58+500 do km 62+714”. Master rad je odbranio 2011. godine na Faklutetu tehničkin nauka u Novom Sadu sa temom rada “Strateška analiza putne mreže sa primerom na putnoj mreži AP Vojvodine”. U zvanje istraživača pripravnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je 2011.godine, nakon toga prelazi u zvanje asistenta-master izabran 2015. godine. Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Telefon: 021/485-2134

E-mail: kolakovic.s@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 309

dr Slobodan Kolaković

Vanredni profesor

Biografija

Trenutno nema podataka o biografiji.

Telefon: 021/485-2606

E-mail: goranmarinkovic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 705

dr Goran Marinković

Vanredni profesor

Biografija

Rođen u Vlasenici 06.08.1968 godine. Osnovnu školu završio u Vlasenici, a srednju geodetsku školu u Beogradu. Državljanin Republike Srbije. Diplomirao na Građevinskom fakultetu – Odsek za geodeziju, u Beogradu 2000 godine. Diplomski rad iz predmeta Inženjerska geodezija i Račun izravnanja na temu „Ispitivanje sleganja zgrade Građevinskog fakulteta“, odbranio sa ocenom 10 (deset). Godine 2009. upisao se na master studije na Fakultetu tehničkih nauka – Studijski program geodezija i geomatika. Tokom ovih studija postigao srednju ocenu 10 (deset). Dana 27.05.2010. godine odbranio master rad sa temom “Prilog metodologiji projektovanja poljskih puteva u postupku komasacije” sa ocenom 10 (deset). Od 15.09.1999 godine do 01.10.2011 godine bio zaposlen u Geodetskoj tehničkoj školi u Beogradu kao profesor grupe stručnih predmeta. Od 2006. godine do 2012. godine bio zaposlen u „GEOSOFT“ D.O.O. sa jednom trećinom radnog vremena. U toku 2009. i 2010. godine angažovan od strane Fakulteta tehničkih nauka – Departman za građevinarstvo i geodeziju, kao honorarni saradnik u nastavi za grupu geodetskih predmeta. Od 01.10.2011. godine do 01.04.2016 zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka – Departman za građevinarstvo i geodeziju, kao asistent-master na predmetima Geodezija 2, Katastar, Katastar nepokretnosti 2 i Komasacija. Od 01.04.2016. godine do danas zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka – Departman za građevinarstvo i geodeziju, kao docent na predmetima Geodezija 2, Uvod u geodeziju i Komasacija.Član je Inženjerske komore Srbije od 2008 godine. Godine 2011. upisan na doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program geodezija i geomatika, gde je u toku studiranja ostvario prosečnu ocenu 10. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Prilog razvoju metodologije optimizacije radova i tačnosti u projektima komasacije“, odbranio 05.11,2015. godine. Poseduje dugogodišnje iskustvo u projektovanju i realizaciji različitih geodetskih projekata. Učestvovao u izradi više od 40 Programa komasacije, u većini projekata kao odgovorni projektant, a u manjem broju kao konsultant. Trenutno živi u Beogradu. Oženjen je i otac dvoje dece.

E-mail: marko_m@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet NTP304

 

dr Marko Marković

vanredni profesor

Biografija

Marko Marković rođen je 14.03.1986. godine u Inđiji gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. 2005. godine upisao je Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je Osnovne akademske studije završio 2008. godine na studijskom programu za Geodeziju i geoinformatiku, a master akademske studije 2010. godine na studijskom programu za Geodeziju. Doktorske studije na studijskom programu za Geodeziju i geomatiku na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je 2011. godine. Od 2011. godine angažovan je kao saradnik u izvođenju nastave na grupi geodetskih predmeta na departmanu za Građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka, a u zvanje asistent – master izabran je 2012. godine. 2018. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Metoda određivanja deformacija građevinskih struktura primenom fiber optičkih senzora” i izabran u zvanje docenta na Katedri za hidrotehniku i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama studijskog programa Geodezija i geoinformatika i doktorskim akademskim studijama studijskog programa Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Koautor je većeg broja naučnih radova objavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u domaćim i međunarodnim časopisima, od kojih je 7 publikovano u vodećim međunarodnim naučnim časopisima. Koautor je patenta pod nazivom “Optički uređaj za merenje deformacija pri savijanju građevinskih i industrijskih struktura” i bitno poboljšanog tehničkog rešenja na međunarodnom nivou pod nazivom „GSCaster – Softverski sistem za distribuciju RTK korekcija”. Kao istraživač je učestvovao na 2 nacionalna i 3 međunarodna naučno-istraživačka projekta. Recenzirao je naučne radove za međunarodni naučni časopis Measurement. Oblasti interesovanja su mu inženjerska geodezija, precizna geodetska merenja, UAV fotogrametrija, Building Information Modeling (BIM), Geografski Informacioni Sistemi (GIS). Poseduje sledeće licence/sertifikate: Odgovorni projektant geodetskih projekata (372), Odgovorni izvođač geodetskih radova (471), Licenca prvog reda Republičkog Geodetskog Zavoda, Položen test „Vazduhoplovni propisi“ na osnovu Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Sl. Glasnik RS“, br. 108/15) Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Sertifikat o uspešno obavljenom treningu o primeni sistema laserskog skenera za skeniranje iz vazduha „RIEGL VP-1“ (HeliCopter Pod for Airborne Laser Scanning). Član je Komisije za planove Opštine Inđija. U okviru saradnje sa privredom učestvovao je u realizaciji velikog broja projekata iz različitih oblasti geodezije kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Oženjen je i otac je dvoje dece.

Telefon: 021/485-2606

E-mail: zsusic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 705

dr Zoran Sušić

Vanredni profesor

Biografija

Rođen je 13.07.1978. godine u Nikšiću, gde je završio osnovnu školu „Luka Simonović” i gimnaziju „Stojan Cerović”, prirodno-matematički smer. Na Građevinskom fakultetu u Beogradu, odsek za geodeziju, diplomirao je 2002. godine sa temom: Geometrijska kalibracija DeskTop Publishnig skenera Epson Expression 1640XL za fotogrametrijske potrebe. Izabran je u grupi studenata ,,najbolji diplomirani studenti” na Građevinskom fakultetu u 2002. godini.
Pripravnički staž je završio u Direkciji za nekretnine Vlade Republike Crne Gore na poziciji projektanta geo-informacionih sistema. Kao stručni saradnik učestvovao je u realizaciji nastave na Građevinskom fakultetu u Podgorici, u periodu od 2002. do 2007. godine. U periodu od 2007. do 2010. radio je u privrednom društvu GeoGIS Konsultanti iz Beograda, na poziciji projektanta geodetskih radova.
Izabran je u zvanje asistenta  u oktobru 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a reizabran u oktobru 2013. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Geodinamička analiza pomeranja Zemljine kore regionalnog karaktera” odbranio je u martu 2014. godine, i time stekao zvanje doktor nauka – geodezija. U zvanje docenta izabran je 01.10.2014. a u zvanje vanrednog profesora 01.10.2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departman za građevinarstvo i geodeziju.
Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova u oblasti geodezije položio je 2011. godine u Inženjerskoj komori Srbije. Poseduje geodetsku licencu prvog reda izdatu od strane Republičkog geodetskog zavoda. Kao projektant geodetskih radova i stručni nadzor, učestvovao je u realizaciji različitih i kompleksnih projekata iz oblasti inženjerske geodezije, deformacione analize građevinskih objekata, geo-informacionih sistema i daljinske detekcije.
Kao autor ili koautor objavio je preko 60 naučno-stručnih radova publikovanih na domaćim i međunarodnim skupovima, kao i domaćim i međunarodnim naučno-stručnim časopisima.
Oženjen je i ima jedno dete. Govori engleski jezik.

Docenti Departmana za građevinarstvo i geodeziju

Docenti

E-mail: tanya@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG210

 

dr Tatjana Kočetov-Mišulić

Docent

Biografija

Rođena je 1962. godine, završila gimnaziju matematičkog smera. Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu – Građevinski odsek diplomirala 1988, magistrirala 1997, doktorirala 2008, sve iz oblasti Drvenih konstrukcija. 

Angažovana je na FTN od 1989. godine u zvanjima saradnika, asistenta i docenta za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu. Izvodi nastavu na studijskim programima Građevinarstvo, Arhitektura, Geodezija i UROKDIP na FTN Novi Sad, kao i na FMG u Kraljevu, na 8 nastavnih predmeta. Bila je mentor u 36 diplomskih – integrisanih i Bachelor radova, 5 master teza, član komisije u odbrani preko 250 završnih radova i 3 doktorske disertacije. Bila mentor pri izradi dva studentska temeta iz oblasti drvenih konstrukcija za koje su studenti građevinskog odseka FTN dobili izuzetnu nagradu Univerziteta u N.Sadu. 

Bila je pomoćnik za nastavu na DGG i član Odbora za nastavu FTN u periodu 2012-2018.

Istraživačkim radom bavi se u području ispitivanja drveta kao građevinskog materijala, eksperimentalnim i numeričkim istraživanjima elemenata i veza pod različitim vrstama opterećenja, harmonizacijom domaćih propisa sa EU regulativom, projektovanjem i sanacijom drvenih konstrukcija, kao i rekonstrukcijama i revitalizacijama objekata kulturnog nasleđa. Učestvovala je u realizaciji 13 nacionalnih i 6 međunarodnih projekata, kao i u međunarodnim COST akcijama 2002-2018. Kao autor ili koautor objavila je 120 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Recenzent je u 3 međunarodna i 2 nacionalna časopisa. U okviru stručne delatnosti bavi se projektovanjem i sanacijom drvenih konstrukcija različite vrste i namene. Ima položen stručni ispit za oblast građevinarstva od 2003.godine.

Od 2011. god. je član Komisije za standarde i srodne dokumente U250-5,6: Proračun drvenih i zidanih konstrukcija, pri Institutu za standardizaciju Srbije. Član je DGIT Novog Sada i DGK Srbije (predsedništvo i nadzorni odbor od 2022). 

Govori engleski i francuski, a služi se španskim jezikom.

E-mail: leksa@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG209

 

dr Aleksandra Radujković

Docent

Biografija

Rođena je 23.11.1966. godine u Vinkovcima, R Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu. Diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka – Građevinski odsek 1991.  Magistarski rad pod naslovom “Analiza mehanizama loma kod temeljnih konstrukcija na elastoplastičnoj podlozi” odbranila je 1999. godine na FTN u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Analiza parametara za procenu seizmičkog odgovora višespratnih armiranobetonskih okvira” odbranila je 2015. godine na FTN u Novom Sadu. U zvanje asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija na FTN u Novom Sadu izabrana je 1994. god., a u zvanje docenta za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija birana je 2017. god. Na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju FTN radi kao nastavnik na predmetima Statika konstrukcija 1, Teorija površinskih nosača i Površinske konstrukcije. Kao saradnik i istraživač učestvovala je u naučnoistraživačkim projektima u zemlji. Kao autor ili koautor objavila je 70 naučnih i stručnih radova. Član je Društva građevinskih konstruktera Srbije.

E-mail: slobodansupic@gmail.com

Kancelarija: Kabinet LG 212

 

dr Slobodan Šupić

Docent

Biografija

Rođen je 15.10.1989. godine u Trebinju. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka 2012., a doktorsku disertaciju:‘’Primjena pepela nastalog sagorjevanjem žetvenih ostataka kao mineralnog dodatka u cementnim kompozitima’’ odbranio je 2019.

Tokom studija je proglašavan za najboljeg studenta građevinarstva, a 2013. je proglašen za najboljeg studenta Fakulteta tehničkih nauka. 

Kao autor i koautor objavio je preko 140 naučnih radova na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u naučnim časopisima. Deo istraživanja realizovao je kao Rukovodilac ili saradnik na nacionalnim i međunarodnim projektima nauke.

Nosilac je licenci odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova za stručnu oblast Građevinsko inženjerstvo za užu stručnu oblast Građevinske konstrukcije. 

Jula 2018. učestvovao je na svetskoj konferenciji Građevinarstva: ICACEE 2018 u Stokholmu, prezentovao deo istraživanja na temu primene biopepela u građevinskim proizvodima i, u konkurenciji od 162 naučna rada, osvojio nagradu za najbolji naučni rad konferencije. Na međunarodnoj konferenciji Indis 2022, dobio je plaketu za najboljeg mladog naučnog istraživača. 

Laureat je nagrade Fonda ”Momčilo Momo Novković” na Fakultetu tehničkih nauka u 2022. za entuzijazam i izvanredne rezultate u radu sa studentima, za posvećenost poslu, postignute naučne rezultate, kao i za promociju Fakulteta na nacionalnom i internacionalnom nivou. 

Na međunarodnom simpozijumu Društva za ispitivanje materijala i konstrukcija (DIMK 2022, Divčibare), uručena mu je plaketa za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti ispitivanja materijala i konstrukcija u Srbiji za period 2018-2022. 

Član je Inženjerske komore Srbije, Društva građevinskih inženjera Novog Sada i Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije.

Telefon: +381 64 2854 098

E-mail: goran.jeftenic@yahoo.com

Kancelarija: Kabinet 307

 

dr Goran Jeftenić

Docent

Biografija

OBRAZOVANJE

Osnovnu i srednju školu zavšio je u Novom Sadu. Na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, master rad pod nazivom „Snabdevanje vodom istočnog dela opštine Sombor“odbranio  je 2010. godine ocenom 10 (deset). Doktorske studije upisuje 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka. Položio je sve ispite sa prosečnom ocenom 9.29 i 06.10.2020. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Model izbora optimalnih lokacija mini hidroelektrana“, i time stekao naučni naziv doktor nauka iz oblasti građevinarstva.

RADNO ISKUSTVO

Na univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za građevnarstvo i geodeziju u zvanje istraživač – pripravnik za užu naučnu oblast hidrotehnika izabran je u januaru 2011. godine. U zvanje asistent – master izabran je u februaru 2016. godine. Kao asistent učestvuje u izvođenju nastave na odsecima: Građevinarstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Geodezija i geomatika pri čemu je na predmetnim smerovima vodio vežbe iz sledećih predmeta: Osnove hidromehanike i hidrotehnike, Hidrotehnički objekti i sistemi, Hidrotehničke melioracije, Osnove građevinarstva, Osnove zaštite voda i Postupci i postrojenja za tretman voda. U zvanje docent izabran je 01.03.2021. godine. Autor i ko – autor je više od 30 naučnih radova koji su publikovani na domaćim i međunarodnim konferencijama. Član je inženjerske komore Srbije, poseduje licence za odgovornog projektanta i izvođača radova za stručnu oblast građevinsko inženjerstvo, užu stručnu oblast hidrotehnika (420И0131319, 421И0001220). Učestvovao je na više projekata kao projektant – saradnik i/ili kao odgovorni projektant u izradi građevinskih projekata – projekat hidrotehničkih instalacija, projekta vodovoda i kanalizacije i projekat regulacije rečnih tokova.

Telefon: 021/485-2617

E-mail: milan-marinkovic11@hotmail.com

Kancelarija: Kabinet LG312

 

dr Milan Marinković

Docent

Biografija

Rođen je 04.11.1990. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu školu  „Desanka Maksimović“ i Gimnaziju „Sveti Sava“ završio je u Prijedoru. Četiri godine učestvovao je na republičkim takmičenjima iz matematike.

Fakultet tehničkih nauka je upisao je 2009. godine. 2016. godine je upisao doktorske studije na FTN, na studijskom programu građevinarstvo. Doktorsku disertaciju „Primena otpadnih i recikliranih materijala za izradu stabilizovanih slojeva kolovoznih konstrukcija“ pod mentorstvom Bojana Matića odbranio je 21.09.2021.

Od 2014. godine radio je kao volonter a u zvanje saradnika u nastavi izabran je 2015. godine. U zvanje asistenta je izabran 2017. godine. Od oktobra 2022. godine je izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast Saobraćajnice. Izvodi nastavu iz sedam predmeta na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju i Departmanu za saobraćaj.

Objavio je naučne radove na konferencijama i časopisima. Bio je recenzent naučnih radova u međunarodnim časopisima. Objavio je jedan udžbenik.

Bio je savetnik pri izradi master rada Milana Sekulića sa Univerziteta u Lundu i doktorata Saede Omran Furgan. 

Član je Inženjerske komore Srbije. Posjeduje licence za projektanta i izvođača radova za užu stručnu oblast saobraćajna infrastruktura. 

Posjeduje i licence za izvođenje radova i za izradu tehničke dokumentacije (faza niskogradnje), izdate od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Član je uredništva časopisa „Put i saobraćaj“ i uređivačkog odbora časopisa „Izgradnja“.

Član je Komisije za standarde i srodne dokumente. Projektovao je preko 180 kolovoznih konstrukcija i učestvovao u analizi stanja kolovoznih konstrukcija i u izradi studija i modela iz oblasti upravljanja saobraćajnom infrastrukturom.

Govori i piše engleski jezik i služi se njemačkim jezikom.

E-mail: dragozarkovic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 304

 

dr Drago Žarković

Docent

Biografija

Rođen je 25. novembra 1985. godine u Zadru. U okolinu Novog Sada se doselio 1995. godine, gde je završio osnovnu školu “Đorđe Natošević” sa Vukovom diplomom, srednju tehničku školu “Jovan Vukanović”, smer za visokogradnju u Novom Sadu. Završio je integrisane master studije građevinarstva (konstrukcije) na FTN-u prvi u generaciji sa prosekom 9,00 i odbranio diplomski-master rad sa temom “Računarski program za statičku analizu i dimenzionisanje armiranobetonskih konstrukcija”.

Od 2009. do 2015. radio je kao stalno zaposleni u projektnom birou u Novom Sadu. Radio je na projektima stambenih AB objekata, kao i industrijskih AB i čeličnih konstrukcija naftne industrije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, objekata za preradu i skladištenje žitarica, za Srbiju i inostranstvo. Ima položen stručni ispit Inženjerske komore, član je Društva građevinskih konstruktera Srbije.

U navedenom periodu kompletirao je MKE kompjuterski program za statičku analizu, proračun izvijanja i modalnu analizu konstrukcija, sačinjenih od linijskih, površinskih i prostornih elemenata i objavio je studentsku verziju programa.

  1. godine upisuje doktorske akademske studije smer Građevinarstvo, a od 2015. godine je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao asistent na grupi predmeta u vezi sa betonskim konstrukcijama. Publikovao je radove M21a, M21 i M22 kategorije. Koautor je uz kolege udžbenika iz Teorije betonskih konstrukcija 1.

Doktorsku disertaciju pod temom “Novi konstitutivni model betona formulisan prema nespregnutoj kombinaciji teorija plastičnosti – mehanika oštećenja” je odbranio u maju 2021. Godine. Za disertaciju je dobio nagradu za najbolje naučno ostvarenje u periodu od 2020. do 2021. godine.

Od 2021. godine je zaposlen kao docent na predmetima Dejstva na objekte, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata, Prethodno napregnute betonske konstrukcije i Noseće konstrukcije 2.

Član je komisije za standarde i srodne dokumente iz oblasti osnova proračuna konstrukcija, dejstva na konstrukcije i seizmički proračun.

U toku pohađanja doktorskih studija postao je otac dva sina.

E-mail: djordje.jovanovic@uns.ac.rs

Kancelarija: LG204

 

dr Đorđe Jovanović

Docent

Biografija

Rođen je 1988. godine u Novom Sadu gde je i završio osnovnu školu i  gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ ubrzano sa Vukovim diplomama. Na Fakultetu teničkih nauka diplomirao je 2012. godine kod profesora Brujića. Naredne godine odbranio je master rad kod profesora Kisina sa temom „Teorija lančanica sa primerom visećeg instalacionog mosta raspona 44m“. Na istom fakultetu 2020. odbranio je doktorat pod nazivom „Ponašanje momentnih veza sa čeonom pločom i četiri zavrtnja u redu“ pod mentorstvom profesora Zlatka Markovića i Danijela Kukarasa.

U zvanje saradnik u nastavi izabran je 2013. godine, a naredne godine u zvanje asistent-master na katedri za konstrukcije. U zvanje docenta izabran je 2020. godine, a od 2021. je i šef laboratorije za ispitiavanje konstrukcija. Predavač je na smeru Konstrukcije na predmetima: Metalne konstrukcije 1, Metalne konstrukcije 2, Projektovanje betonskih i metalnih mostova i Spregnute konstrukcije, kao i Noseće konstrukcije 1 na smeru Arhitektura. 

Pored publikovanja, radio je kao projektant na izradi projekata čeličnih, armiranobetonskih i aluminijumskih konstrukcijа, projekata sanacijа, rušenja, prostorno-tehnoloških analiza i dr. 

Kao autor i koautor objavio je preko 30 naučnih radova od kojih su neki u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima. Od 2021. je i predavač na doktorskim studijama. 

Stručni ispit za oblast Građevinske konstrukcije položio je oktobra 2015. i nosilac je licence za odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija. Član je Društva građevinskih konstruktera, i Instituta za standardizaciju Srbije (radna grupa za EC3 i EC9), kao i Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije. Gostujući je predavač na Institutu za Varilstvo u Ljubljani. Dobitnik je dve nagrade za najbolji rad mladih istraživača u Srbiji (DGKS). 

Govori engleski i ruski jezik, a služi se i francuskim. Živi u Novom Sadu i otac je dvoje dece.

E-mail: mehmed@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet NTP304

 

dr Mehmed Batilović

Docent

Biografija

Mehmed Batilović rođen je 21. februara 1992. godine u Tutinu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome. Jula 2010. godine upisao je osnovne akademske studije na studijskom programu Geodezija i geomatika Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirao je u septembru 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,62. U oktobru iste godine upisuje master akademske studije na studijskom programu Geodezija i geomatika Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Master studije završio je u septembru 2015. godine, sa prosečnom ocenom 10,00, odbranivši master rad na temu „Identifikacija pomeranja primenom različitih metoda deformacione analize”. Tokom studija bio je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije „Dositeja”. Doktorske akademske studije upisao je u novembru 2015. godine na studijskom programu Geodezija i geomatika Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Robusna ocena deformacija u slobodnim geodetskim mrežama primenom evolutivnih optimizacionih algoritama” odbranio je 25. januara 2021. godine.

Od marta 2016. godine zaposlen je u zvanju asistenta na Katedri za hidrotehniku i geodeziju, Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Geodezija izabran je u julu 2021. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama studijskog programa Geodezija i geoinformatika na predmetima: Osnove geonauka, Račun izravnanja, Inženjerska geodezija 1, Inženjerska geodezija 2, Uvod u deformaciona merenja i analizu, Integrisani sistemi premera, Inženjerska geodezija 3, Odabrana poglavlja iz geodetskih mreža i njihova optimizacija i Odbrana poglavlja iz deformacionih merenja i analize. U decembru 2021. godine imenovan je za šefa Laboratorije za geodeziju na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju.

U dosadašnjoj naučnoistraživačkoj karijeri objavio je ukupno 40 radova, od kojih je 7 publikovano u međunarodnim naučnim časopisima. Koautor je bitno poboljšanog tehničkog rešenja na međunarodnom nivou pod nazivom „GSCaster – Softverski sistem za distribuciju RTK korekcija”. Recenzirao je radove u međunarodnim naučnim časopisima Journal of Surveying Engineering, Measurement i Geo-spatial Information Science. Tokom 2018. godine bio je član istraživačkog tima na naučnom projektu Robust low-cost fiber-optic 2D deflection sensor (Proof of concept program u okviru Erasmus+ projekta IF4TM). U okviru saradnje sa privredom učestvovao je u realizaciji preko 40 projekata iz oblasti geodetskog monitoringa pomeranja i deformacija, inženjerske geodezije, digitalne fotogrametrije, geografskih informacionih sistema, mobilnog i terestričkog laserskog skeniranja kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

E-mail: senka.bajic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG308

 

dr Senka Bajić

Docent

Biografija

Rođena je 31.08.1989. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka 2012. godine, a doktorsku disertaciju: “Unapređenje metodologije procene bezbednosti i zdravlja na radu za slučaj snežnih lavina izazvanih zemljotresom’’ odbranila je 2019 godine.

U zvanje docenta, za užu naučnu oblast Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, izabrana je 2020. godine. Poseduje licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. 

Objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova, koji su publikovani u nacionalnim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih konferencija, iz oblasti upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Učestvovala je kao istraživač u međunarodnim projektima. 

Član je Specijalizovanih jedinica civilne zaštite – Odeljenje za spasavanje na vodi i pod vodom (Sektor za vanredne situacije, MUP (Novi Sad)). Član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva ”Petrovaradin”. Završila je obuku za pružanje prve pomoći u okviru Crvenog krsta Novog Sada, kao i “Disaster preparedness” kurs (University of Pittsburgh). Član je Udruženja „Izgradnja”. Poseduje mnogobrojne licence vezane za razvoj fizičke forme. 

U toku studija dodeljena su joj mnoga priznanja za uspeh u toku studiranja, vrhunske rezultate u sportu i druge nagrade. Pored uspešnog angažovanja na Fakultetu tehničkih nauka, bavi se i sportom, gde je osvojila brojne medalje na međunarodnim i domaćim takmičenjima, dvostruki je svetski prvak u planinskom skejtbordingu.

Telefon: 063/1028-611

E-mail: alt96@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 203

 

dr Željko Jakšić

Docent

Biografija

Rođen je 15.10.1962.godine u Zemunu, R. Srbija. Osnovnu školu je upisao u Valjevu, a osmi razred i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1988.god. sa temom “Idejni projekat trgovinsko-poslovnog centra Danubius”. Magistarski rad pod naslovom “Transformacija tradicionalne vojvođanske kuće u tip gradskog stana” odbranio je 1996.god. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Stručni ispit za projektovanje i izvođenje radova položio je 1999.god. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Koncept perfotmanse i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovanja“, odbranio je 2007.god na FTN-u, Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen je na FTN, Univerziteta u Novom Sadu od 1989.god., trnutno u zvanju docenta. Održava nastavu iz više predmeta, na Departmanu za građevinarstvo i Departmanu za arhitekturu i urbanizam, FTN. Takođe, održava nastavu na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Kao odgovorni projektant ili nosilac zadatka učestvovao je u oko 100 elaborata: projekti novih objekata i projekti rekonstrukcije, studije opravdanosti, elaborati i studije, pregled i procena stanja objekata, nadzor nad izgradnjom objekata, revizija i tehnička kontrola projekata, tehnički prijem objekata, veštačenja iz oblasti građevinarstva i sl. Član je inženjerske komore Srbije, broj licence 300 0332 03 – 14.08.2003.god.

Govori i piše na engleskom jeziku.

Oženjen je i ima dvoje dece.

E-mail: suzanav@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 311

 

dr Suzana Draganić

Docent

Biografija

Rođena je 1988. godine u Subotici. Završila je osnovne, master i doktorske akademske studije na studijskom programu Građevinarstvo, na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju „Strateški model planiranja i projektovanja obnove betonskih fasada visokih slobodnostojećih stambenih zgrada s aspekta energetske efikasnosti, trajnosti i bezbednosti od požara“ odbranila je 2022. godine.

Kao saradnik u nastavi, a zatim kao asistent-master i asistent sa doktoratom, od 2013. godine učestvuje u izvođenju nastave na velikom broju predmeta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na studijama Građevinarstva, Arhitekture i Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Kao saradnik učestvovala je u mnogim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima različitih materijala, kao i izradi nekoliko elaborata procene stanja i projekata sanacije konstrukcija.

Oblast njenog naučnog interesovanja su primarno građevinski materijali, trajnost konstrukcija, energetska efikasnost zgrada i bezbednost zgrada od požara. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama i autor je više od 70 naučnih i stručnih radova. Učestvovala je u realizaciji nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, među kojima se ističu projekti Erasmus+ i COST, u okviru kojih je boravila na stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Alborgu i Danskom tehničkom univerzitetu u Danskoj, Univerzitetu u Lundu u Švedskoj i Univerzitetu u Edinburgu u Škotskoj.

Član je organizacije Fire Safe Europe i poseduje Uverenje o stručnom usavršavanju u oblasti zaštite od požara, koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Govori engleski jezik.

Udata je i ima dvoje dece.

Asistenti Departmana za građevinarstvo i geodeziju

Asistenti

E-mail: danilostipic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG309

 

dr Danilo Stipić

Asistent sa doktoratom

Biografija

Danilo Stipić rođen je 20.02.1993. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završio je u Rumenci, a srednju građevinsku školu završio je u Novom Sadu. 2012. godine upisao je osnovne akademske studije na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, odsek za građevinarstvo, a 2016. godine odbranio je diplomski rad. Master rad pod nazivom „Analiza hidrauličkog udara u vodovodnim sistemima“ odbranio je 2018. godine. U toku master studija bio je na razmeni studenata u Beču, na univerzitetu „Boku“. 2018. godine upisao je doktorske studije na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu. U januaru 2023. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: Primena letis Bolcman metode za rešavanje ravanskih jednačina tečenja vode, kretanja nanosa i morfoloških promena u prirodnim vodotocima.

  1. godine izabran je u zvanje saradnika u nastavi, a u zvanje Asistenta za užu naučnu oblast hidrotehnika izabran je 2019. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na predmetima: Osnovi hidromehanike i hidrotehnike, hidrotehnički objekti i sistemi, hidraulika, hidrotehničke melioracije, hidromašinska oprema, projektovanje deponija, hidraulika 2, mere kod odbrana od poplava.

Kao autor i koautor objavio je više naučnih radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i međunarodnim časopisima. Kao koautor objavio je jednu zbirku zadataka.

Član je inženjerske komore Srbije i poseduje licencu odgovornog projektanta za stručnu oblast građevinsko inženjerstvo, uža stručna oblast hidrotehnika. 

Kao saradnik učestvovao je izradi nekoliko projekata i studija. Bio je i učesnik međunardodnog Erasmus projekta “SWARM”. 

Govori i piše engleski jezik.

E-mail: manojlovic.dragan@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG305

 

mr Dragan Manojlović

Asistent-master

Biografija

Rođen je 07.11.1990. godine u Ljubljani, Republika Slovenija. Osnovnu školu – „Vasa Stajić“ i srednju školu – T.Š. „Jovan Vukanović“ smer – građevinski tehničar za visokogradnju, završio je u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka, odsek Građevinarstvo, upisao je 2009. godine i diplomirao je na usmerenju Konstrukcije, sa temom: „Projekat konstrukcije izložbenog auto salona od LLD”. Master studije građevinarstva na FTN Novi Sad, upisao je 2013. godine i diplomirao je na usmerenju Konstrukcije, sa temom: „Modeliranje i proračun mostovske konstrukcije od LLD sa spregnutom betonskom kolovoznom pločom“. Tokom master studija, proširio je svoj kurikulum ispita sa još dva dodatna izborna predmeta “Specijalne drvene konstrukcije” i “Metod konačnih elemenata” radi upotpunjavanja znanja i specifične profilacije. Na Fakultetu tehničkih nauka 2016. godine upisao je Doktorske akademske studije, modul Građevinarstvo.

U zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu izabran je 2015. godine, a reizabran 2016. godine. U zvanje Asistenta za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu, izabran je 2017. godine.

Učestvuje u izvođenju nastave na odsecima Građevinarstvo i Arhitektura. Na Departmanu za građevinarstvo FTN, izvodi vežbe iz predmeta „Osnove projektovanja građevinskih objekata“, „Metalne i drvene konstrukcije “, „Betonske konstrukcije u hidrotehnici“, „Betonske konstrukcije – putevi“, „Drvene konstrukcije“, „Zidane konstrukcije“ i „Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija“,  a na departmanu za Arhitekturu i urbanizam FTN, izvodi vežbe iz predmeta „Noseće konstrukcije 1“.

Kao autor i koautor objavio je naučne radove na međunarodnim konferencijama i u časopisima.

Na Kongresu Društva Građevinski Konstruktera Srbije nagrađen je za najbolji naučni rad mladih istraživača.

Član je Društva građevinskih konstruktera Srbije – DGKS.

Služi se engleskim jezikom.

Živi u Novom Sadu.

E-mail: marijana.petkovic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet NTP305

 

mr Marijana Vujinović

Asistent-master

Biografija

Rođena je 22.06.1991. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ i gimnaziju  „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu je završila kao nosilac Vukove diplome. Osnovne studije je završila na Fakultetu tehničkih nauka – odsek Geodezija i geomatika 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,70. Završni rad sa temom „OGC SOS sistemi za praćenje nivoa voda” odbranila je sa ocenom 10. Master akademske studije završila je 2015. sa prosečnom ocenom 9,89. i odbranjenom temom „Lokalne geodetske mreže i ocene standard merenih pravaca u zavisnosti od načina stabilizacije tačaka” sa ocenom 10. Tokom studija je bila stipendista fonda za mlade talente za studente završnih i master studija. 

U zvanje asistenta izabrana je u martu 2016. godine. Na departmanu za građevinarstvno i geodeziju na FTN-a, od 2014. godine učestvuje u izvođenju nastave na predmetima „Geodezija“, „IT sistemi premera“, „Metode preciznih geodetskih merenja i obrada podataka“, „Inženjerska geodezija 1“.

Govori i piše engleski jezik.

Kao autor i koautor objavila je nekoliko naučnih radova u časopisima nacionalnog značaja.

E-mail: zivaljevic.vladimir@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG306

 

dr Vladimir Živaljević

Asistent sa doktoratom

Biografija

Rođen je 27.08.1991. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i prirodno-matematički smer gimnazije. Osnovne akademske studije na studijskom programu Građevinarstvo na Fakultetu tehničkih nauka završio je 2014, a master akademske studije 2015. godine. Od decembra 2015. do juna 2016. godine obavljao je stručnu praksu u projektnom birou u Dubaiju (UAE), gde je učestovavo u izradi projekata za Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Bahrein, Katar i UAE. Doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka upisao je 2016. godine. U zvanje asistent-master za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija izabran je 2017. godine, od kada učestvuje na izvođenju vežbi na predmetima na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju i Departmanu za arhitekturu i urbanizam.

Kao saradnik na izradi projekata konstrukcije učestvovao je u izradi idejnih projekata, projekta konstrukcije, projekata za izvođenje, projekata procene stanja i sanacija konstrukcija.

Kao autor i koautor objavio je više naučnih radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama. Član je Društva građevinskih konstruktera Srbije.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

E-mail: cvetalazic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 705

 

mr Cveta Lazić

Asistent-master

Biografija

Rođena je 18.05.1997. godine u Rumi. Osnovnu školu je završila u Irigu, a srednju u Vrnjačkoj Banji. Diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu – smer Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara sa temom “Operatvini plan za odbranu od poplava za za vode II reda na teritoriji Opštine Irig” 2020. godine, sa prosečnom ocenom 9,79. Master akademske studije završila je 2022. godine sa temom “Preliminarna procena rizika od poplava Dunava za teritoriju Novog Sada”, sa prosečnom ocenom 10,0.

Proglašena je za najboljeg studenta studijskog programa Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara na Fakultetu tehničkih nauka 2022. godine. Dobitnik je stipendije Dositeja koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta za školsku 2019/2020 i 2020/2021.

U zvanje saradnik u nastavi izabrana je 2021. godine, a u zvanje asisent-master za užu naučnu oblast Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara izabrana je 2022. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na studijskom programu Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara na 14 predmeta u okviru uže naučne oblasti.

Kao autor i koautor objavila je više radova na međunarodnim konferencijama i u časopisu.

Od 2021. godine učestvuje na Dugoročnom projektu od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini za ciklus 2021-2024, pod nazivom: “Razvoj novih veziva na bazi poljoprivrednog i industrijskog otpada na području Vojvodine za proizvodnju ekoloških maltera”.

mr Marijana Milić

Asistent-master

Biografija

Trenutno nema podataka o biografiji.

E-mail: dragana.stanojevic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 212

 

mr Dragana Stanojević

Asistent-master

Biografija

Rođena 18.05.1998. godine u Muhadžer Talinovcu, Republika Srbija. Osnovnu školu „Branislav Nušić” i „Tehničku školu u Smederevu“ – završila 2013. i 2017. godine u Smederevu. 

Diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka – smer građevinarstvo (modul Putevi, železnice i aerodromi) u septembru 2021. godine sa temom diplomskog rada „Idejni projekat-rehabilitacije puta na deonici od petlja Sremska Mitrovica do petlja Ruma na stacionaži od km43+563 do km47+383, ukupne dužine L=3,82km”, sa prosečnom ocenom u toku studija 9,12. Master akademske studije završila je 2022. god. sa temom za master rad – ”Planiranje i
praćenje izgradnje saobraćajnice Kraljevo – Mataruška Banja primenom BIM softvera”, sa
prosečnom ocenom 9,82. U oktobru 2022. upisala doktorske studije građevinarstva na Fakultetu tehničkih nauka. 

U zvanje saradnika u nastavi izabrana je 2021. god. za užu naučnu oblast Tehnologija i
organizacija građenja i menadžment. U zvanje asistenta izabrana je 2022. god. za užu naučnu oblast Tehnologija i organizacija građenja i menadžment.

Kao autor/koautor objavila je nekoliko naučnih radova. Od januara 2023. godine angažovana je kao istraživač na projektu koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 

Živi u Novom Sadu.

E-mail: senjakm@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 201

 

mr Milena Senjak Pejić

Asistent-master

Biografija

Milena Senjak Pejić rođena je 31.12.1994. u Somboru, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završila je u Apatinu. Osnovne akademske studije upisala je 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka, odsek Građevinarstvo. Diplomirala je 2017. godine sa prosečnom ocenom 8,60, a diplomski rad, pod nazivom “Projekat tehnologije i organizacije izgradnje stambeno-poslovnog objekta Su+P+4+Pk, Novi Sad”, odbranila je na modulu Konstrukcije. Master rad odbranila je 2018. godine pod nazivom “Analiza karakteristika povreda na radu na gradilištima Republike Srbije”. Na master studijama ostvarila je prosečnu ocenu 10,0 i izabrana je za najboljeg studenta odseka za Građevinarstvo u generaciji 2017/2018. 

Doktorske studije upisala je 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka, odsek Građevinarstvo. U zvanje Asistent-maser za užu naučnu oblast Organizacija i tehnologija građenja izabrana je 2018. godine. Kao autor i koautor objavila je više naučnih radovova na domaćim i međunarodnim konferencijama i časopisima. Od 2020. godine angažovana je na projektu koji finanasira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao naučni istraživač. 

Angažovana je na predmetima na osnovnim i master studijama, odseka: Građevinarstvo, Arhitektura, Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i Inženjerstvo zaštite na radu. Predmeti na kojim je angažovana: Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici, Modeliranje procesa, Upravljanje projektima u građevinarstvu, Industrijalizacija u građevinarstvu, Upravljanje građenjem, Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu u građevinarstvu, Upravljanje projektima i građenjem 1, BIM u upravljanju građevinskim projektima, Organizacija radova pri rekonstrukciji naselja, Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih objekata.

Pored nastavnog angažovanja, učestvuje kao saradnik na projektima izrade studija, projekata sanacije i procene stanja, idejnih projekata, nalaza veštaka. Reprezentativni projekti na kojima je učestvovala su: Projekat procene stanja konstrukcije objekta SPENS (2022), Elaborat o proceni stanja konstrukcije zgrade Srpske Pravoslavne Crkve (2022), Projekat izrade referentnih cena objekata i opreme u okviru IPARD programa Evropske Unije (2019-2021), Studija opravdanosti izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata Plovnog Begeja od državne granice do hidro čvora Klek (2022), Veštačenje za objekat “Mahovljanska petlja” (2020) Studija opravdanosti za radove na dogradnji objekta OŠ “Ivan Gundulić” (2019), Studija opravdanosti za radove na dogradnji gimnazije “Isidora Sekulić” u Novom Sadu (2018), i drugo.

Govori engleski jezik i služi se španskim.

E-mail: terzic.mirjana@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 201

 

mr Mirjana Terzić

Asistent-master

Biografija

Rođena je 15.11.1994. godine u Vogošći, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu je završila u Brčko Distriktu. Osnovne akademske studije je upisala 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsjek Građevinarstvo. Od 2013. do 2017. godine je bila stipendista Vlade Brčko Distrikta. Osnovne akademske studije je završila 2019. godine sa prosječnom ocjenom 8,83, a diplomski rad odbranila na smjeru Konstrukcije, sa temom: „Projekat betona za armiranobetonsku konstrukciju višespratne stambeno poslovne zgrade u Lukavici, Istočno Sarajevo“, sa najvišom ocjenom (10). Master akademske studije je upisala 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka, odsjek Građevinarstvo – smjer Konstrukcije. Tokom master studija je radila u firmi NS Drafter, kao “Team Leader” za izradu planova u softveru Allplan i samostalno vodila 8 projekata prefabrikovanih konstrukcija.

 

U zvanje Saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Tehnologija i organizacija građenja i menadžment izabrana je 2020. godine, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja. Druge master akademske studije je upisala 2020. godine na smjeru Organizacija i tehnologija građenja, a master rad je odbranila 2021. godine sa temom: „Primjena BIM-a i srodnih tehnologija u procesu industrijalizacije u građevinarstvu“, sa najvišom ocjenom (10). Sa prosječnom ocjenom 9,92 je izabrana za najboljeg studenta master studija na studijskom programu Građevinarstvo u školskoj 2020/2021. godini. 

Doktorske studije upisala je 2021. godine, te je izabrana u zvanje Asistent-master. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim i master akademskim studijama Građevinarstva na predmetima: Zgradarstvo 1, Zgradarstvo 2, Tehnologija i organizacija građenja 1, Tehnologija i organizacija građenja 2, Prefabrikacija i tehnologija montaže, BIM u građevinarstvu, BIM u upravljanju građenjem. Kao autor i koautor objavila je više naučnih radova na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i naučnim časopisima. Od 2022. godine angažovana je kao naučni istraživač na projektu koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 2022. godine je bila stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“. Od 2023. godine imenovana je za člana komisije za standarde i srodne dokumente KS U442, “Informaciono modeliranje objekata – BIM”. Tematsko područje za naučni rad i usavršavanje je proces digitalizacije i industrijalizacije u građevinarstvu i upravljanju projektima, sa akcentom na primjenu modernih tehnologija. Pored nastavnog angažovanja, učestvuje kao saradnik na projektima izrade studija, projektima sanacije i procene stanja, idejnih projekata, veštačenja, primjene BIM tehnologija. Govori engleski i njemački, a služi se španskim jezikom.

E-mail: olivera.bukvic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 212

 

mr Olivera Bukvić

Asistent-master

Biografija

Rođena je 1993. godine u Novom Sadu. Završila je osnovne i master studije na studijskom programu Građevinarstvo, na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U akademsko zvanje saradnik u nastavi, a zatim i asistent-master, za užu naučnu oblast Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija, izabrana je 2018. godine.

Angažovana je u izvođenju nastave na studijskim programima Građevinarstvo, Arhitektura i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

Oblasti njenog naučnog interesovanja i istraživanja su građevinski materijali, tehnologija betona, alkalno-aktivirani materijali, trajnost konstrukcija, bezbednost zgrada od požara.

Učestvovala je u realizaciji nacionalnih naučno-istraživačkih projekta podržanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, kao što su ERASMUS+ i COST projekat. U okviru ERASMUS+ programa, boravila je pet meseci, kao gostujući istraživač, na doktorskim akademskim studijama, na Departmanu za zaštitu od požara Tehničkog fakulteta Univerziteta u Lundu, Švedska.

Kao stipendista Marie Sklodowska-Curie programa, boravila je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu i učestvovala u međunarodnom naučnom-istraživačkom projektu „The PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials – DuRSAAM“, u okviru Horizon 2020 programa.

Član je organizacije Fire Safe Europe. Učestvovala je u izradi više elaborata procene stanja i projekata sanacije građevinskih konstrukcija, kao saradnik i član stručnog tima Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

E-mail: panta.krstic@yahoo.com

Kancelarija: Kabinet LG 208

mr Panta Krstić

Asistent-master

Biografija

Rođen 23.2.1998. godine u Novom Sadu. Odrastao u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu ,,Vuk Karadžić” i ,,Gimnaziju 20. oktobar“ – opšti smer završio 2012. i 2016. godine u Bačkoj Palanci  kao nosilac Vukove diplome. 

Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka – smer građevinarstvo (modul Putevi, železnice i aerodromi) u oktobru 2020. godine sa temom diplomskog rada ,,Idejno rešenje rekonstrukcije magistralnog puta Bačka Palanka – Novi Sad od km 149 + 430,00 do km 152+70,19. Master akademske studije građevinarstva na Fakultetu tehničkih nauka upisao u u školskoj 2020/2021. godini. Master rad ,,Denivelisane raskrsnice – Analiza varijantnih rešenja sa primerom idejnog rešenja petlje Ovča “  odbranio u septembru 2022. sa ocenom 10. U oktobru 2022. upisao doktorske studije građevinarstva na Fakultetu tehničkih nauka. 

Od marta 2022. godine zaposlen kao saradnik u nastavi na Katedri za geotehniku i saobraćajnice Fakulteta tehničkih nauka. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Saobraćajnice izabran je u martu 2023. Aktivno učestvuje u izvođenju nastave na predmetima ,,Putevi i saobraćajnice“ (Departman za građevinarstvo) i ,,Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta“ (Departman za saobraćaj). 

Kao autor/koautor objavio je nekoliko naučnih radova. Od januara 2023. godine angažovan je kao istraživač na projektu koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 

Govori i piše engleski jezik (nivo C1) i služi se nemačkim jezikom. 

Živi u Novom Sadu.

E-mail: nikolina.ciric@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 301

mr Nikolina Ćirić

Asistent-master

Biografija

Rođena je 1998. godine u Beogradu. Gimnaziju u Mladenovcu završila je 2017. godine. Pohađala je Program geonauka Istraživačke stanice Petnica.
Osnovne akademske studije geologije završila je 2020. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje geolog. Studije regionalne geologije na istom fakultetu završava 2022. godine i stiče zvanje diplomirani inženjer geologije. Master studije regionalne geologije završava 2023. godine i stiče zvanje master inženjer geologije. Student je doktorskih studija geologije na Rudarsko-geološkom fakultetu.
Ima nastavno i  pedagoško iskustvo kao saradnik na Programu geonauka Istraživačke stanice Petnica od 2018. godine, gde učestvuje u organizaciji  seminara  iz oblasti geonauka, drži predavanja i mentor je nekoliko istraživačkih radova polaznika. Radila je u privredi, u oblasti geoloških istraživanja i uređivanja naučnih publikacija. Takođe je učestvovala u promociji geonauka u okviru različitih organizacija i manifestacija.
Izabrana je u zvanje saradnika u nastavi 2023. godine iz oblasti geološkog inženjerstva na Katedri za geotehniku i saobraćajnice Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 2024. godine je u zvanju asistenta-master na istoj Katedri. Drži auditorne i laboratorijske vežbe iz geološke grupe predmeta.
Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su geodinamika, tektonika i inženjerska geologija. Autor je nekoliko naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti, kao i učesnik različitih konferencija, seminara, kurseva i kongresa.
Član je Srpskog geološkog društa (SGD) i Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije.
Živi i radi u Novom Sadu. Govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

E-mail: nozica.tanja@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 306

 

mr Tanja Nožica

Asistent-master

Biografija

Rođena je 13.1.1996. godine u Novom Sadu, Srbija. Osnovne akademske studije je upisala 2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo. Za vreme osnovnih studija bila stipendista “Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu”, “Dositejeve stipendije” i “stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja”. 16.7.2019. godine je završila kao prva u generaciji osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom 9,86, a diplomski rad odbranila na modulu Konstrukcije, sa temom: „Projekat čelične konstrukcije prema Evrokod standardima “. Master akademske studije je upisala 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo – smer Konstrukcije. Za vreme master studija bila je stipendista “Dositejeve stipendije”. Master studije je završila 22.10.2021 sa prosečnom ocenom 10,0, a master rad je odbranila sa temom: „Modul za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija u akademskom softveru Matrix 3D“.

Kao autor i koautor objavila je naučne radove na međunarodnim konferencijama i časopisima. Na Simpozijumu Društva Građevinski Konstruktera Srbije dobila je nagradu za najbolji naučni rad mladih istraživača.

U zvanje saradnika u nastavi izabrana je 2020. godine. Pored fakulteta radila je i na izradi projekata konstrukcije kao projektant saradnik u izradi idejnih projekata, projekta konstrukcije, projekata za izvođenje, projekata sanacija i procena stanja konstrukcija. Reprezentativni projekti: Projekat konstrukcije stadiona u Leskovcu (2021), Projekat konstrukcije rezervoara za hidrolizu za biogas, Sunoko (2021), Projekat procene stanja konstrukcije objekta SPENS (2022), Idejni projekat rekonstrukcije Omladinskog centra -SPENS (2023).

Na Fakultetu tehničkih nauka 2021. godine upisala je doktorske studije. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu, birana je 2021. godine. Od 2022. godine angažovana je kao istraživač na projektu koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Od 2023. godine imenovana je za člana Komisije za standarde i srodne dokumente. Angažovana je na predmetima: Metalne konstrukcije 1, Metalne konstrukcije 2, Metalne I drvene konstrukcije, Spregnute konstrukcije, Projektovanje betonskih i metalnih mostova i Noseće konstrukcije 1.

Govori engleski i španski i služi se francuskim jezikom.

E-mail: tatjana.kuzmic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet NTP303

 

mr Tatjana Budimirov

Asistent-master

Biografija

Tatjana Budimirov je rođena 08.12.1992. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu „Žarko Zrenjanin“ u Zrenjaninu završila je 2007. godine kao đak generacije. Zrenjaninsku gimnaziju – opšti smer je završila 2011. godine kao nosilac Vukove diplome. Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvovala je na brojnim takmičenjima iz raznih oblasti.

Fakultet tehničkih nauka, smer Geodezija i geoinformatika je upisala 2011. godine. Diplomirala je 2015. godine sa temom „Izrada glavnog projekta geodetske mreže za potrebe obnove premera u KO Vojvoda Stepa“. Master studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer Geodezija i geinformatika je završila jula 2016. godine odbranom master rada na temu „Eksperimentalno istraživanje primene GNSS prijemnika GentooOptimus u postupku pozicioniranja RTK metodom“. Ukupna prosečna ocena tokom osnovnih, a i master studija je 10.00. Doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer Geodezija i geoinformatika je upisala 2016. godine.

Od oktobra 2015. je volontirala na izvođenju nastave na brojnim predmetima na Fakultetu tehničkih nauka, smer Geodezija i geomatika. U zvanje istraživača pripravnika izabrana je aprila 2018. godine na projektu pod nazivom „Razvoj sistema podrške odlučivanju za potrebe integralnog upravljanja vodnim resursima na slivu TR37018“. U zvanje istraživača saradnika izabrana je aprila 2021. godine na istoimenom projektu. U zvanje asistent-master izabrana je marta 2022.

Kao autor i koautor objavila je naučne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u naučnim časopisima. Dobitnik je brojnih priznanja, nagrada i stipendija.

Govori i piše engleski jezik.

E-mail: pantic_vladan@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 212

 

mr Vladan Pantić

Asistent-master

Biografija

Rođen je 04.12.1998. godine u Milićima, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu završio je u Vlasenici. Osnovne akademske studije je upisao 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo. Diplomski rad odbranio na modulu Konstrukcije, 2021. godine sa temom ”Projekat betona za armiranobetonsku konstrukciju višespratne poslovno-stambene zgrade u Novom Sadu u Preradovićevoj ulici” sa prosečnom ocenom u toku studija 9,07. Master akademske studije je završio 2022. godine sa temom za master rad – ”Procena stanja i sanacije AB konstrukcije sportskog centra ”Sajmište” u Novom Sadu” sa prosečnom ocenom u 9,50. 

U zvanje saradnika u nastavi izabran je 2021. godine za užu naučnu oblast Građevinski materijali, procena stanja i sanacija kontrukcija. Nakon čega je 2022. godine izabran u zvanje Asistent-master, iste godine upisuje doktorske akademske studije na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju. Učestvuje u izvođenju nastave na predmetima „Tehnologija betona”, „Materijali u građevinarstvu 2”, „Konsrtrukcije, materijali i građenje”. 

Kao autor i koautor objavio je naučne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u naučnim časopisima. Angažovan je kao istraživač na nacionalnim i međunarodnim projektima nauke.

Saradnici u nastavi Departmana za građevinarstvo i geodeziju

Saradnici u nastavi

E-mail: jelena.mirjanic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 301

 

Jelena Mirjanić

Saradnik u nastavi

Biografija

Rođena je 23.09.1998. godine u Banjaluci, gde je i završila Srednju građevinsku školu. Osnovne akademske studije upisala je 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo. Za vreme osnovnih studija bila je stipendista “Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu” i “stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izuzetno nadarene studente”. Osnovne akademske studije završila je 2022. godine, među prvima u generaciji, sa prosečnom ocenom 9.62. Diplomski rad, na modulu Konstrukcije, sa temom ,,Projekat konstrukcije čelične hale sa nadstrešnicom po čitavom obimu“ odbranila je sa ocenom 10,0. Master akademske studije je upisala 2022. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo – smer Konstrukcije.

Tokom studija učestvovala je u organizaciji međunarodnih studentskih konferencija studenata građevinarstva, geodezije i arhitekture ,,CoNStruction“ i ,,Build it first“. Beleži uspeh u vidu osvojenog drugog mesta na regionalnom studentskom takmičenju ,,Allplan Student Competition 2021“ kao deo tročlanog tima. Primila je nagradu Departmana za građevinarstvo i geodeziju za najboljeg studenta treće godine na studijskom programu Građevinarstvo u školskoj 2020/2021. godini.

Tokom završne godine osnovnih studija, imala je radni angažman u kompaniji ,,Baldinistudio International“. U okviru radne pozicije, držala je studentske edukacije iz BIM softvera na građevinskim i arhitektonskim fakultetima u regionu, te kao organizator učestvovala u pripremi i realizaciji regionalnog studentskog takmičenja ,,Allplan Student Competition 2022“.

Tokom master studija, bila je zaposlena u kompaniji ,,Freyssinet Srbija“ kao inženjer projektant za projekat Dubai, gde je učestvovala na projektima mosta u Kuvajtu i mosta u Azerbejdžanu.

U zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Teorije konstrukcija izabrana je 2023. godine. Angažovana je na predmetima: Statika konstrukcija 1, Statika konstrukcija 2, Teorija konstrukcija – hidrotehnika, Teorija konstrukcija – putevi.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

E-mail: djuro.geo@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet NTP301

 

Đuro Krnić

Saradnik u nastavi

Biografija

Đuro Krnić rođen je 01. februara 2000. godine u Sremskoj Mitrovici. Završio je srednju tehničku školu “Mileva Marić Ajnštajn” u Novom Sadu, sa odličnim uspehom.

Upisuje studijski program Geodezija i geomatika u Novom Sadu 2018. godine i osnovne akademske studije završava 2022. godine sa prosečnom ocenom 9.60. Diplomski rad je odbranio sa ocenom 10.00 pod nazivom “Detekcija optičkih vodova primenom georadara i elektromagnetnog lokatora” i stiče zvanje Diplomirani inženjer geodezije. Godine 2022. upisao je master akademske studije na studijskom programu Geodezija i geoinformatika. U toku osnovnih akademskih studija bio je stipendista fonda za mlade talente.

Od novembra 2022.godine izabran je u zvanje saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Katedri za hidrotehniku i geodeziju, uža naučna oblast Geodezija. Učestvovao je u izvođenju nastave na predmetima “Uvod u geodeziju”, “Aktivne geodetske referentne mreže”, “Inženjerska geodezija 2”, “Osnove geonauka” i “Geodezija”. 

Živi i radi u Novom Sadu.

Ostali zaposleni na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju

Ostali zaposleni

Telefon: 066/9542-767

E-mail: jovanatopalic90@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG301

 

dr Jovana Topalić

Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Biografija

Jovana (Dušan)Topalić rođena je 11.05.1990. u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Bijeljini, kao nosilac Vukove diplome i Đak generacije.

Diplomski i master rad odbranila je prva u generaciji. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Fonda za mlade talente „Dositeja“. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Novom Sadu sa završene studije sa prosekom preko 9,5. Doktorirala je 2022. na matičnom fakultetu sa tezom: „Model preliminarne procjene rizika za proces građenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“.

Inženjersku praksu obavila je u Pokrajinskom Sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, kao i kompaniji Hidrozavod DTD u Novom Sadu. Poseduje licencu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za izradu tehničke dokumentacije, hidrotehnička faza i nadzor.

Za vreme doktorskih studija, pohađala je obuke u sklopu TRAIN programa, NETCHEM projekta, školu zaštite životne sredine, kao i kurs za donošenje i izmenu odluka o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Učesnik je i međunarodnog takmičenja za projektni menadžment GeCCO 2018 u organizaciji IPMA i IPMA YOUNG CREW, kao i Foruma mladih lidera 2017. Bila je i saradnik tima OROOK startapa, koji je specijalno osmišljen za zapošljavanje u građevinskoj industriji. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i objavljivala radove u domaćim i međunarodnim časopisima. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i objavljivala radove u domaćim i međunarodnim časopisima. 

Govori engleski i nemački jezik.  Član je IPMA Srbija, Društva građevinskih konstruktera Srbije, kao i Društva građevinskih inženjera Novog Sada.

E-mail: marina.davidovic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet NTP301

 

Marina Davidović

Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Biografija

Marina Davidović je rođena 17.11.1992. u Foči, Republika Srpska. Nosilac Vukove diplome, te učenik generacije osnovne i srednje škole. Studije geodezije i geomatike upisala je školske 2011/12. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.  Diplomirala je 24.09.2015. godine sa prosečnom ocenom 10.00, a master studije završila je 01.09.2016. godine, sa ukupnom prosečnom ocenom 10.00. 

Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, među kojima su i Svetosavska nagrada najboljem studentu Fakulteta tehničkih nauka, priznanje najboljem master inženjeru promocije Fakulteta, nagrada najboljem studentu iz opštine Foča itd.

Tokom studija je stipendirana od strane prestižnih fondacija, poput Jelićeve, Dositejeve, KAS stipendije, Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Na Fakultetu tehničkih nauka je zaposlena od 2018. godine kao istraživač pripravnik, a nakon sticanja uslova se bira dalje u istraživača saradnika, 2022. godine. Aktivno učestvuje u izvođenju nastave na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju.

Trenutno je na doktorskim studijama, tokom kojih je učestvovala na 2 međunarodne letnje škole – na  Silesian Tehnološkom univerzitetu, Gliwice, Poljska i Univerzitetu Zhi-Hong, Šangaj, Kina. Kao autor ili koautor objavila je preko 40 stručnih radova iz oblasti geodezije i geomatike u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, te na međunarodnim simpozijumima. U okviru saradnje sa privredom učestvovala je u realizaciji velikog broja projekata iz oblasti geografskih informacionih sistema, te mobilnog i terestričkog laserskog skeniranja.

Posjeduje sertifikat za kontrolu i upravljanje bespilotnom letelicom kao i položen državni stručni ispit.Govori, čita i piše engleski i nemački jezik.

E-mail: tiana.milovic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 301

 

dr Tiana Milović

Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Biografija

Tiana Milović je rođena 18.01.1984. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“. Master rad sa temom „Projekat konstrukcije višespratne AB stambeno-poslovne zgrade i analiza ploča direktno oslonjenih na stubove“ odbranila je 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Građevinski odsek, smer Konstrukcije, sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,15. Doktorske akademske studije, studijski program Građevinarstvo, upisala je 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka, gde je položila sve predviđene ispite sa prosečnom ocenom 10,00 i odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj primene prirodnog zeolita na trajnost reparaturnih cementnih maltera“ 2021. godine.

Od decembra 2011. godine do 2020. godine bila je angažovana kao istraživač pripravnik, a potom i istraživač saradnik u okviru projekta TR 36017 „Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji“. Od 2020. godine je angažovana u okviru naučnoistraživačkog projekta „Inovativna naučna i umetnička istraživanja iz domena delatnosti Fakulteta tehničkih nauka“, najpre kao istraživač saradnik, a potom kao stručni saradnik. Od meseca juna 2022. godine, angažovana je na istom projektu, ali u zvanju naučnog saradnika. Kao autor i koautor objavila je naučne radove na međunarodnim konferencijama, kao i u međunarodnim i domaćim časopisima od kojih su najznačajniji radovi u časopisima kategorije M21, M22 i M23. Od marta 2023. godine angažovana je i kao predavač na doktorskim akademsim studijama, smer Građevinarstvo, na Fakultetu tehničkih nauka.

Član je Društva građevinskih inženjera Novog Sada od 2018. godine. 

Govori i piše engleski jezik.