Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Katedre

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju 4 godine (240 ESPB).

Master akademske studije

Master akademske studije traju 1 godinu (60 ESPB)

Doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije traju 3 godine (180 ESPB)

Katedra za konstrukcije

Sudije građevinarstva:

 • Statika konstrukcija 1
 • Statika konstrukcija 2
 • Teorija površinskih nosača
 • Stabilnost i dinamika konstrukcija
 • Ispitivanje konstrukcija
 • MKE modeliranje u analizi konstrukcija
 • Seizmička analiza konstrukcija
 • Teorija betonskih konstrukcija 1
 • Teorija betonskih konstrukcija 2
 • Betonske konstrukcije
 • Betonske konstrukcije – putevi
 • Betonske konstrukcije u hidrotehnici
 • Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
 • Mostovi
 • Montažne betonske konstrukcije
 • Drvene konstrukcije
 • Zidane konstrukcije
 • Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija
 • Metalne konstrukcije 1
 • Metalne konstrukcije 2
 • Projektovanje betonskih i metalnih mostova
 • Spregnute konstrukcije
 • Specijalne metalne konstrukcije
 • Dejstva na objekte
 • Osnovi projektovanja građevinskih objekata

Studije arhitekture:

 • Teorija konstrukcija
 • Noseće konstrukcije 1
 • Noseće konstrukcije 2

Telefon: 021/485-2615

E-mail: araseta@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 306

Šef Katedre:

dr Andrija Rašeta,

vanredni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Radomir Folić, emeritus
 • Dr Dušan Kovačević, redovni profesor
 • Dr Zoran Brujić, vanredni profesor
 • Dr Borko Bulajić, vanredni profesor
 • Dr Vladimir Vukobratović, vanredni profesor
 • Dr Anka Starčev-Ćurčin, vanredni profesor
 • Dr Tatjana Kočetov-Mišulić, docent
 • Dr Aleksandra Radujković, docent
 • Dr Igor Džolev, docent
 • Dr Senka Bajić, docent
 • Dr Đorđe Jovanović, docent
 • Dr Drago Žarković, docent

Asistenti:

 • Dr Nikola Rajić, asistent
 • Mr Borjan Popović, asistent
 • Mr Dragan Manojlović, asistent
 • Mr Vladimir Živaljević, asistent
 • Mr Tanja Nožica, asistent

Pogledaj sve zaposlene

Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Studije građevinarstva:

 • Materijali u građevinarstvu I
 • Materijali u građevinarstvu II
 • Tehnologija betona
 • Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija
 • Sanacija betonskih konstrukcija
 • Oštećenja i sanacija, zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija
 • Upravljanje mostovima
 • Metode i materijali pri gradnji hidrotehničkih konstrukcija i sistema
 • Monitoring i dijagnostika konstrukcija primenom metode dinamičke analize
 • Buka, vibracije i potresi u okruženju
 • Savremeni kompoziti na bazi poljoprivrednog, industrijskog i građevinskog otpada

Studije arhitekture:

 • Konstrukcije, materijali i građenje
 • Materijali u graditeljstvu
 • Novi materijali i tehnologije u graditeljstvu
 • Energetska efikasnost i sertifikacija građevinskih objekata
 • Energetski efikasni materijali i dijagnostika termotehničkih performansi zgrada

Studije Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

 • Građevinski materijali i konstrukcije
 • Osnove upravljanja rizikom od od katastrofalnih događaja i požara
 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije
 • Osnove informacionih tehnologija
 • Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja
 • Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju
 • Primenjene informacione tehnologije
 • Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika
 • Institucionalni okviri upravljanja rizicima
 • Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara
 • Planiranje i projektovanje zaštite od požara
 • Katastrofe i ranjivost
 • Procena stanja oštećenih građevinskih objekata
 • Planovi zaštite i spasavanja
 • Analiza rizika u procesu donošenja odluka
 • Proračun i modelovanje evakuacije

Studije Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu

 • Graditeljstvo i životna sredina

Telefon: 021/485-2407

E-mail: lookic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 311

Šef Katedre:

dr Ivan Lukić,

vanredni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Mirjana Malešev, redovni profesor
 • Dr Danijel Kukaras, redovni profesor
 • Dr Mirjana Laban vanredni profesor
 • Dr Ivan Lukić, vanredni profesor
 • Dr Vesna Bulatović, docent
 • Dr Slobodan Šupić, docent

Asistenti

 • dr Suzana Draganić, asistent
 • Olivera Bukvić, asistent
 • Vladan Pantić, asistent
 • Cveta Lazić, asistent

 Laboranti:

 • Stevan Tomić

Pogledaj sve zaposlene

Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Studije građevinarstva:

 • Ekonomika građevinarstva
 • Zgradarstvo 1
 • Zgradarstvo 2
 • Tehnologija i organizacija građenja 1
 • Tehnologija i organizacija građenja 2
 • Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici
 • Prefabrikacija i tehnologija montaže
 • Završni radovi i instalacije u objektima
 • Teorija sistema i sistemska analiza
 • Menadžment u građevinarstvu
 • Upravljanje građenjem
 • Upravljanje međunarodnim projektima
 • Industrijske metode u građevinarstvu
 • Upravljanje građevinskim preduzećem
 • Građevinsko poslovanje i regulativa
 • Odabrana poglavlja ekonomike
 • Osnove projektovanja građevinskih objekata

Studije arhitekture:

 • Upravljanje projektima i građenjem 1
 • Upravljanje projektima i građenjem 2
 • Arhitektonske tehnologije 2

Studije inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu:

 • Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih objekata
 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije
 • Finansijska otpornost na hazarde
 • Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katastrofalnim posledicama

Telefon: 021/485-2609

E-mail: mucenskiv@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 303

Šef Katedre:

dr Vladimir Mučenski,

vanredni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Milan Trivunić, redovni profesor
 • Dr Jasmina Dražić, redovni profesor
 • Dr Goran Ćirović, redovni profesor
 • Dr Željko Jakšić, vanredni profesor
 • Dr Igor Peško, vanredni profesor

Asistenti:

 • Milena Senjak, asistent
 • Mirjana Terzić, asistent

Pogledaj sve zaposlene

Katedra za geotehniku i saobraćajnice

Studije građevinarstva:

 • Inženjerska geologija
 • Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema
 • Kolovozne konstrukcije
 • Teorija saobraćajnog toka
 • Odabrana poglavlja iz planiranja i projektovanja gradskih saobraćajnica
 • Upravljanje putnom mrežom
 • Mehanika tla
 • Fundiranje
 • Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva
 • Putevi i saobraćajnice

Studije arhitekture:

 • Mehanika tla i fundiranje
 • Studije saobraćaja:
 • Drumske i gradske saobraćajnice i čvoršta

Telefon: 021/485-2606

E-mail: sele@uns.ac.rs

Kancelarija: Laboratorija 301

Šef Katedre:

dr Miloš Šešlija,

docent

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Milinko Vasić, redovni profesor
 • Dr Mitar Đogo, redovni profesor
 • Dr Nebojša Radović, redovni profesor
 • Dr Stanislav Jovanović, vanredni profesor
 • Dr Bojan Matić, vanredni profesor

Asistenti:

 • Dr Milan Marinković, asistent
 • Tijana Majkić, asistent

Pogledaj sve zaposlene

Katedra za hidrotehniku i geodeziju

Studije građevinarstva:

 • Osnovi hidromehanike i hodrotehnike
 • Hidrotehnički obekti i sistemi
 • Hidrologija sa hidrometrijom
 • Hidraulika
 • Okvirne direktive E3
 • Kvalitet voda
 • Hidraulika 2
 • Komunalna hidrotehnika
 • Hidrotehničke melioracije
 • Regulacije reka i odbrana od poplava
 • Geodezija

Telefon: 021/485-2645

E-mail: kolak@uns.ac.rs

Kancelarija: Kancelarija 204 i 205

Šef Katedre:

dr Srđan Kolaković,

redovni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Vladimir Bulatović, redovni profesor
 • Dr Ljubomir Budinski, redovni profesor
 • Dr Zoran Sušić, vanredni profesor
 • Dr Goran Marinković, vanredni profesor
 • Dr Slobodan Kolaković, docent
 • Dr Dejan Vasić, docent
 • Dr Marko Marković, docent
 • Dr Goran Jeftenić, docent
 • Dr Mehmed Batilović, docent

Asistenti:

 • Mr Marijana Vujinović, asistent-master
 • Mr Danilo Stipić, asistent-master
 • Tatjana Kuzmić, saradnik u nastavi
 • Marina Davidović, saradnik u nastavi