Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Telefon: 021/485-2644

E-mail: folic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 205

dr Radomir Folić

Prof. Emeritus dr

Katedra za konstrukcije

Biografija

Rođen je 12. aprila 1940. g. u Šapteju – Dečane. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu (GF) – konstruktivni odsek u Beogradu marta 1963. god. Magistrirao je na GF u Zagrebu februara 1974, a doktorirao na GF u Beogradu maja 1983. g. Stručni ispit položio je 1968. g. Od marta 1963. do 1972. g. radi na projektovanju, nadzoru i izvođenju radova u preduzeću “Put” i kao asistent na VTŠ i Tehničkom fakultetu u Prištini.  Od 1972. g., radi kao vodeći projektant u Stambenom preduzeću i “Urbisu” u Novom Sadu, u prvom redu na zgradi Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u N. Sadu. U tom periodu projektuje i realizuje više objekata od različitih materijala, a uporedo sa stručnim radom, od januara 1974. g, radi u Centru GF Beograd i na FTN u Novom Sadu kao asistent na Statici konstrukcija, sve do izbora za docenta i prelaska na FTN početkom 1980. godine. Za vanrednog profesora izabran je 1984, a za redovnog 1988. g. na FTN u N. Sadu, za oblast Betonske konstrukcije (BK). Od početka 1982. do kraja 2006., sa prekidom od 4 godine, rukovodio je Građevinskim, a 6 godina i AG odsekom. Od januara 1986. do novembra 1988. bio je dekan FTN u N. Sadu. Katedrom za materijale i konstrukcije FTN u Novom Sadu rukovodio je više godina do 2004., a od 2005. rukovodi Katedrom za arhitekturu i urbanizam FTN. Naučni savetnik Instituta – IMS u Beogradu bio je od 1992. do 97. Redovni član je JINA od 2000. godine. VSU-„Lj.  Karavelov“ mu je 2007. dodelio počasni doktorat (dr h.c.).

Njegova istraživanja zahvataju široku oblast građevinskog konstrukterstva u kome je zabeležio vredne rezultate sa mnoštvom objavljenih radova iz: Montažnih betonskih konstrukcija (MBK), Zemljotresnog inženjerstva (ZI), Teorijskih i eksperimentalnih proučavanja ponašanja BK pod različitim dejstvima, Specifičnih temeljnih konstrukcija i interakcije konstrukcija-tlo, Pregledi, procena stanja i intervencije na objektima. Istraživanja vezuje za njihovu primenljivost u praksi. Radi na unapređenju metodologije rada u pomenutim oblastima i uvođenje odgovarajućih proračunskih modela. Rad o spojevima i vezama betonskih zgrada publikovao je u knjizi “Montažni građevinski objekti” i u Priručniku za beton i armirani beton (BAB) i održao više uvodnih predavanja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Doprinos analizi MBK su radovi u kojima se uvodi popustljivost spojeva u analizu MBK primenom metode sila i metode deformacije. Eksperimentalna provera sistema veza i njihovog ponašanja pod seizmičkim dejstvima su poslužili za modifikaciju Sistema zgrada “Montastan 1-maj” iz Bačke Topole i za formulisanje proračunskog modela za zemljotresna dejstva. Objavio je više radova na Evropskim i Svetskim konferencijama za ZI i u našim i međunarodnim časopisima. Istraživao je spojeve i veze MB zgrada u seizmičkim područjima (sa B. Petrovićem u okviru Projekta iz Yu-SAD saradnje). Zapažen je njegov doprinos na uvođenju Evropskih normi u našu konstruktersku praksu (rukovodio je istraživanjem Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija – EC8 i za rezultate ostvarene u okviru istog dobio je Povelju JDGK za najbolje ostvarenje u oblasti nauke i tehnologije za 1996. i 1997. godinu). Rešavao je i problem dinamičke analize i dinamičke stabilnosti šipova i sanacije povišenog nivoa vibracija u industriji. Rukovodio je istraživanjima iz oblasti dinamike konstrukcija (1990-1993) na Matematičkom Institutu SANU.

Zapaženi su i često citirani radovi o uticaju skupljanja i tečenja betona na stanje napona i deformacija betonskih preseka koje je publikovao sa B.Popovićem i M. Tatomirovićem. Za presek sa prslinom kod kojeg usled dugotrajnih dejstava dolazi do razdvajanja neutralnih osa napona i deformacija razvili su opšti algoritam analize napona i deformacija, nezavisno da li se neutralna osa napona nalazi iznad ili ispod neutralne ose dilatacija. Ovaj rad je, otvorio put za dalja istraživanja i rešavanje praktičnih problema vezanih za tečenje betona i relaksaciju čelika za prethodno naprezanje BK. Postupak je proširen i na konstrukcije nastale sprezanjem betona različite starosti u preseku bez i sa prslinom. Sinteza nekih od ovih radova data je kasnije u opsežnim preglednim publikacijama, koje predstavljaju prva opširnija dela koja tretiraju ovu problematiku na našem jeziku.

Istražujući praktične probleme kompleksnih fundiranja 1978. objavljuje analizu mogućnost primene metoda proračuna konstrukcija na elastičnoj podlozi na proračun AB dijafragmi (sa P. Pavlovićem) sa kojim je sastavio tabele za njihov proračun. Kasnije produbljuje analizu i na stanja napona i deformacija u okolnom tlu radi definisanja “aktivne zone” dijafragme, uz proučavanje interakcije konstrukcija – tlo sa nelinearnim ponašanjem tla. Ukazano je na nove pravce u analizi i rešavanju složenih problema fundiranja uz korišćenje AB dijafragmi i šipova.

U nizu radova analizira složene probleme konstrukcija uvodeći različite numeričke postupke i eksperimentalnu proveru, kao što su: probno ispitivanje šipova, montažnih AB hala, nosivosti ćelija silosa, AB i PN  nosača u laboratoriji i in situ. Objavio je više radova u časopisima na SCI listi, kao i u nizu drugih časopisa.

Poslednjih godina aktivno radi na razvoju metoda rešavanja kompleksnih problema procene i revitalizacije postojećih objekata različite namene, pri čemu koristi iskustvo stečeno na ispitivanju konstrukcija, projektovanju, građenju i nadzoru na građenju objekata. Radio je u Tehničkom komitetu za klasifikaciju oštećenja BK u RILEM-u (Međ. udruženje za istraživanje materijala i konstrukcija) od 1987-92. g. Aprila 1999. je štampana monografija “Procena stanja građevinskih objekata” čiji je editor i redaktor, kao i dominantni koautor. Veoma značajan je njegov doprinos razvoju metodologija za preglede, procene stanja i sanacije i/ili pojačavanja oštećenih objekata. Projektant je sanacija konstrukcija zgrada, Odmarališta “Naftagas” u Bečićima, Silos u Kumanovu-Makedonija, više crkvi, mosta preko Vrbasa u B. Luci. Koautor je patenta za obezbeđenje oštećenih  AB konstrukcija podupiranjem, primenom kosnika i prednapregnutih zatega. Sistem se istovremeno uklapa u konačnu sanaciju i/ili pojačavanje. Rešenje sanacije ćelija silosa spoljnim betonskim plaštom bez ulaska u ćelije, je citirano u dva rada čuvene monografije sa Editorom Balsys, Gy., Budapest, 2002. i u više radova. Iz ove oblasti objavio je brojne radove u časopisima i na našim i internacionalnim skupovima. U njima su prikazane unapređene metodologije rada, za različite objekte: od graditeljskog nasleđa do mostova velikih raspona.

Rukovodio je izradom 15 naučnih projekata i potprojekata finansiranih od strane Fonda za nauku Vojvodine i Ministarstva za nauku Srbije, i većeg broja tema za privredu. Ističu se projekti: “Istraživanje betonskih i zidanih konstrukcija pod dinamičkim opterećenjem i revitalizacija građevinskih objekata”(1985-90) i “Istraživanje elemenata i konstrukcija sa aspekta nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti, uključujući revitalizaciju objekta” (1991-95). Od 2003-2005. rukovodio je projektom “Nove tehnologije u istraživanju, projektovanju, građenju i upravljanju eksploatacijom građevinskih objekata”. Od 2005. g. rukovodi Projektom „Unapređenje metodologija pregleda, procena, sanacija i rekonstrukcija građevinskih objekata“ koji je iste godine bio najbolje ocenjen u Srbiji.

Glavni i odgovorni urednik je časopisa “Materijali i konstrukcije” od 2002. g. Član je redakcija Saopštenja IMS, “Građevinskog kalendara” i “Naše građevinarstvo-Tehnika”. Bio je recenzent-ekspert u sistemu SFRJ i kasnije u našoj Republici. Urednik je više knjiga publikovanih na srpskom sa preko 6.000, a na engleskom sa preko 1000 strana. Bio je predsednik Naučnog komiteta Panonskog udruženja za primenjenu matematiku, pri Tehničkom univerzitetu (TU) Budimpešta (1995-2000 g), a od 1997. g. član je Redakcionog odbora časopisa Bull. for Applied Mathematics. Stalni je recenzent i član uredništva Internacionalnog časopisa “Pollack Periodica” – Akademiai Kiado (od 2006.), i recenzent časopisa Construction &Building Materials (na SIC listi) i dr. Bio je član naučnih komiteta za preko 20 internacionalnih, i organizator mnoštva domaćih naučno-stručnih skupova.

Održao je veći broj uvodnih predavanja na domaćim i internacionalnim naučnim skupovima, a predavanja po pozivu održao je na TU u Budimpešti 1988. i 1992. g., TU u Poznanju – Poljska 1989, Rejkjaviku 1989, Minhenu 1990, Košicama 1991, Haifi 1992. Mc Gill-University Montreal, 2004.

Projektant je konstrukcije za veliki broj objekata. Ističu se: Srpsko narodno pozorište (SNP) u N. Sadu (čiji je autor konstrukcije prikazane u Bauwelt-u 1974.), a odgovorni projektant (sa M. Aćićem); Novosadska banka (sa P. Pavlovićem), Spomenik šarplaninskom borcu, Spomen kosturnica u T. Velesu, “Bazen 25M” Karađorđevo, više Hala, Rezervoara za vodu, skloništa, Pešački viseći most preko B. Drima kod Orahovca, Jugoauto i Pravno-ekonomski fakultet u Prištini (sa D. Bašićem), Gimnazija u Uroševcu, SUP u Zrenjaninu, više crkvi i dr. Kao član tima i konsultant za konstrukciju dobitnik je većeg broja nagrada na Arhitektonsko-urbanističkim konkursima. Objekti su mu prikazani u mnogim časopisima kod nas i u svetu, kao i na Salonima arhitekture.

Radio je i na izvođenju objekata na putu Landovica – V. Kruša i nadzoru na izvođenju hala, zgrada Pravno-ekonomskog fakulteta, Hemijskog instituta, Studentskih domova i dr. u Prištini, na konstrukciji zgrade SNP u N. Sadu, sanaciji mosta preko Dunava kod Beške, sanaciji Drumskog mosta preko Tise kod Titela, temeljima mašina Livnice “23 oktobar” Novi Sad, na gradnji objekata na delu autoputa E-75 Beograd-Novi Sad.

Od 1980. g. predaje grupu predmeta Betonske konstrukcije. Utemeljio je niz predmeta na redovnim i poslediplomskim studijama, npr. (Zidane konstrukcije na GO), Konstrukcije, materijale i građenje, Konstruktivni sistemi i Noseće konstrukcije II za studente arhitekture. Predavao je Osnovi arhitekture i građevinarstva na PT fakultetu u Zrenjaninu i BK II na GF u Subotici. Na poslediplomskim studijama na FTN – N. Sad predavao je Odabrana poglavlja teorije betonskih konstrukcija, MBK i Metodologiju naučnog rada, na GF u Prištini Reologiju materijala, a na GF u Subotici Dijagnostika i procena stanja konstrukcija, sanacije i revitalizacije građevinskih objekata. Do sada je bio mentor za preko 530 diplomaca, 18 magistara i 11 doktora nauka i učestvovao je u radu većeg broja komisija za odbrane magistrarskih teza i doktorata na Univerzitetu u Beogradu, Skoplju, Nišu , Prištini i Tuzli.

Aktivan je u profesionalnim međunarodnim udruženjima (ACI, RILEM, i dr.). Bio je predsednik DGK Srbije 1989-94. g. i Zajednice GFJ.  Sada je predsednik SGIT Srbije. Dobitnik je brojnih priznanja, od kojih se ističu Povelje Univerziteta u N. Sadu (1990.g.), SNP (1981.g.), TU u Budimpešti 1998., Zlatna značka Prosvetne zajednice Srbije 1999. g. Dobitnik je Priznanja JDGK za životno delo u građevinskom konstrukterstvu (2002. g.). Udruženje  univerzitskih profesora i naučnika Srbije – Odbor N. Sad, 2005. g. dodelilo mu je zlatnu povelju za životno delo za tehničko-tehnološke nauke, a FTN priznanje za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu 2006.g. Počasni je član DGK Makedonije. Više puta je objavljivana odrednica R. Folić u Marquis-ovoj ediciji “Who’s Who in the World” (od 13. do 23. izdanja), kao jednoj od retkih neprofitabilnih edicija u svetu. Naučni program Radio televizije Srbije 1998. g. je o njemu snimio polusatni film „I beton ima dušu“ u ciklusu “U prvom licu nauke”.

Dopisni član Vojvođanske Akademija Nauka i Umetnosti (VANU) od 2013.

Oženjen je i ima troje dece i četvoro unučadi.