Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Zidane konstrukcije

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Vukobratović dr Vladimir
Šifra predmeta
GG411
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Poznavanje materijala i elemenata za zidanje i njihovih svojstava u cilju optimalne primene u proračunu, modeliranju i analizi konstrukcija da bi se sintezno projektovali zidani objekti različite namene.

Sadržaj predmeta:

 • Pregled i razvoj zidanih konstrukcija i tehnička regulativa.
 • Materijali za zidane konstrukcije: elementi za zidanje, malter, beton, čelik za armiranje i prethodno naprezanje.
 • Primena zemlje, kamena, opeke i blokova kod građenja zidanih objekata.
 • Tipovi zidanih konstrukcijskih elemenata: noseći i nenoseći (pregradni) zidovi, zidovi sa ili bez armiranobetonskih serklaža, armirani i nearmirani zidovi, prethodno napregnuti zidovi, stubovi i dr.
 • Fizičko-mehaničke i reološke karakteristike nearmiranih zidova.
 • Konceptualno projektovanje zidanih objekata.
 • Konstrukcijski sistemi zidanih zgrada.
 • Proračun zidanih konstrukcija na uticaje od vertikalnih i horizontalnih opterećenja.
 • Seizmički analiza i aseizmičko projektovanje zidanih objekata.
 • Proračun zidova i stubova prema dozvoljenim naponima i prema graničnoj nosivosti.
 • Fasadni zidovi zgrada.
 • Podrumski zidovi zgrada.
 • Detalji zidanih konstrukcijskih elemenata i njihova obrada.
 • Izvođenje i kontrola kvaliteta radova i materijala za zidanje.
 • Zidane konstrukcije lukova, svodova i kupola.
 • Primena kod crkvenih objekata.
 • Primena kod inženjerskih objekata, propusta i mostova.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.