Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Završni rad – izrada i odbrana

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Šifra predmeta
17 - GIBSC1
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Izradom i odbranom završnog rada studenti koji su završili studije treba da budu sposobni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja. Svršeni studenti imaju i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena. Svršeni studenti su osposobljeni za intenzivno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

Sadržaj predmeta: Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom završnog rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava završni rad u pismenoj formi u skladu sa predviđenim standardima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema i brani pismeni završni rad javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim standardima. Student proučava stručnu literaturu, stručne i diplomske radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom završnog rada.