Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Zaštita voda

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Kolaković dr Srđan
Šifra predmeta
17 - GG55
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

 • Kompleksno proučavanje problematike uređenja i zaštite voda.
 • Metode održivog upravljanja slivom.
 • Hidrološki informacioni sistemi zasnovani na ontologijama.
 • Višenamensko korišćenje voda na slivu.
 • Primena principa održivog razvoja u vodoprivredi.
 • Ekološki aspekti upravljanja slivom – zaštita površinskih i podzemnih voda.
 • Katastar zagađivača, rasuti i tačkasti.
 • Upotrebljene i otpadne vode – nastanak, sastav, dinamika.
 • Jedinične operacije tretmana otpadnih voda, predtretman, primarni, sekundarni i tercijalni.
 • Revitalizacija vodotoka.
 • Biološki minimum i ekološki prihvatljivi protok.
 • Uticaj globalne promene klime na hidrološki ciklus.
 • Pojava ekstremnih događaja (poplave, male vode i suše).