Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Verovatnoća i matematička statistika

ESPB
4
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Ilić Vladimir
Šifra predmeta
17 - GI303B
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja student treba da koristiu daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele koristeći se saznaljima stečenim u ovom predmetu. Ovladavanjem teorijskim saznanjima iz područja verovatnoće i matematičke statistike koja se izučavaju u ovom predmetu te veština izračunavanja i tumačenja izračunatih statističkih pokazatelja.

Sadržaj predmeta:

  • Teorijska nastava:
    • Verovatnoća: Aksiome verovatnoće. Uslovne verovatnoće. Bajesova formula. Slučajna promenljiva diskretnog i neprekidnog tipa. Slučajni vektor diskretnog i neprekidnog tipa i zajednička raspodela. Uslovne raspodele. Transformacija slučajnih promenljivih. Matematičko očekivanje. Varijansa i standardna devijacija. Momenti. Kovarijansa, koeficijent korelacije.Uslovna očekivanja.Zakoni velikih brojeva. Centralne granične teoreme.Korelacija i regresija;linearna regresija.Uzoračka raspodela,srednja vrednost i disperzija.
    • Statistika: osnovni pojmovi. Populacija, uzorak. Statistika. Deskriptivna statistička analiza (osnovni pojmovi, uređivanje podataka, , tablično i grafičko prikazivanje podataka,, analiza podataka metodama deskriptivne statistike, programska podrška za statističku analizu). Ocene nepoznatih parametara (Tačkaste ocene: Metoda momenata i metoda maksimalne verodostojnosti. Intervalne ocene).Parametarske i neparametarske hipoteze i testovi.
  • Praktična nastava (vežbe):Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.