Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Teorija konstrukcija – putevi

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Džolev dr Igor, Rašeta dr Andrija
Šifra predmeta
17 - GG26P
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Ishod predmeta: Osposobljenost za proračun i analizu statički neodređenih linijskih nosača koji se primenjuju u građevinarstvu izloženih statičkim dejstvima i rešavanje problema bifurkacione stabilnosti. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Pregled osnovnih jednačina linearne teorije štapa.
 • Statički neodređeni nosači.
 • Metoda sila: osnovni sistem, formiranje i rešavanje uslovnih jednačina.
 • Specijalni statički neodređeni nosači: jednostano i obostrano uklještena greda, kontinualni nosači, dvozglobni okvir, obostrano uklješten okvir, rešetkasti nosači.
 • Gredni nosači na elastičnoj podlozi.
 • Uticaj pokretnog opterećenja.
 • Konstrukcija uticajnih linija za sile u presecima i pomeranja.
 • Metoda pomeranja: osnovni pojmovi i osnovne nepoznate.
 • Nosači u ravni: matrica krutosti štapa, vektor reakcija, matrica transformacije, konturni uslovi, uslovne jednačine, proračun sila na krajevima štapova.
 • Teorija drugog reda.
 • Diferencijalna jednačina i njeno rešenje.
 • Analiza elastične stabilnosti linijskih sistema.
 • Bifurkaciona stabilnost.
 • Osnove dinamike građevinskih konstrukcija.
 • Linijski diskretni sistemi.
 • Linearni sistemi sa jednim i više stepeni slobode kretanja.
 • Slobodne i prinudne neprigušene i prigušene vibracije: harmonijska sila, naglo naneta sila, impuls, proizvoljno promenljiva sila.
 • Numerička integracija.
 • Modalna superpozicija i direktna integracija.
 • Primena softvera za analizu konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.