Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Teorija konstrukcija – hidrotehnika

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Rašeta dr Andrija
Šifra predmeta
17 - GG26H
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Ishod predmeta: Osposobljenost za statičku i dinamičku analizu statički neodređenih linijskih nosača koji se primenjuju u građevinarstvu. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Pregled osnovnih jednačina linearne teorije štapa.
 • Statički neodređeni nosači.
 • Metoda sila: osnovni sistem, formiranje i rešavanje uslovnih jednačina.
 • Proračun sila u presecima i pomeranja.
 • Specijalni statički neodređeni nosači: jednostano i obostrano uklještena greda, kontinualni nosač, dvozglobni okvir, obostrano uklješten okvir, rešetkasti nosači.
 • Uvod u seizmičku analizu konstrukcija.
 • Osnove dinamike građevinskih konstrukcija.
 • Linearni sistemi sa jednim i više stepeni slobode kretanja.
 • Slobodne i prinudne neprigušene i prigušene vibracije.
 • Osnovni pojmovi o zemljotresu.
 • Seizmičko dejstvo: zapis ubrzanja tla i spektar odgovora.
 • Određivanje odgovora linijskih diskretnih sistema: modalna spektralna analiza i direktna integracija.
 • Primena softvera za analizu konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.