Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Statika konstrukcija 2

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Džolev dr Igor, Rašeta dr Andrija
Šifra predmeta
17 - GG26K
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Ishod predmeta: Osposobljenost za proračun i analizu svih vrsta statički neodređenih linijskih nosača koji se primenjuju u građevinarstvu. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Pregled osnovnih jednačina linearne teorije štapa.
 • Klasična i matrična formulacija.
 • Statički neodređeni nosači.
 • Metoda sila: osnovni sistem, formiranje i rešavanje uslovnih jednačina, kontrola rešenja.
 • Proračun pomeranja.
 • Konstrukcija uticajnih linija za statičke nepoznate i sile u presecima.
 • Uticajne linije za pomeranja.
 • Kontinualni nosači.
 • Dvozglobni okviri.
 • Obostrano uklješteni okviri.
 • Metoda elastičnog težišta.
 • Rešetkasti nosači.
 • Simetrični nosači.
 • Matrična analiza linijskih sistema: osnovni pojmovi i osnovne nepoznate.
 • Pojam matrice krutosti štapa.
 • Matrica krutosti aksijalno napregnutog štapa, štapa izloženog savijanju i štapa izloženog torziji.
 • Bazna matrica krutosti štapa.
 • Matrica krutosti štapa promenljivog preseka.
 • Nosači u ravni.
 • Nepoznate veličine nosača.
 • Lokalni i globalni sistem.
 • Matrice krutosti, matrice transformacije i vektor ekvivalentnog opterećenja štapa tipa k, štapa tipa g i štapa tipa s konstantnog i promenljivog preseka.
 • Matrica krutosti sistema štapova.
 • Postupak kodnih brojeva.
 • Vektor slobodnih članova.
 • Konturni uslovi.
 • Uslovne jednačine i rešenje.
 • Određivanje sila u presecima.
 • Rešetkasti nosači.
 • Puni nosači.
 • Nosači na elastičnim osloncima.
 • Ortogonalni okviri.
 • Ravni roštilji.
 • Prostorni nosači.
 • Primena softvera za analizu konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.