Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Sistemi i signali u geomatici

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Stanišić dr Darko
Šifra predmeta
17 - GI206
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Opšti pregled i uvod u teoriju signala i sistema.
 • Osnovne karakteristike i podele signala i sistema.
 • Elementarni kontinualni signali.
 • Modifikacija nezavisne vremenske promenljive t u kontinualnim signalima. K
 • onvolucija kontinualnih vremenskih funkcija.
 • Elementarni diskretni signali.
 • Modifikacije nezavisne promenljive n u diskretnim signalima.
 • Konvolucija diskretnih signala u vremenu.
 • Pregled i osobine kontinualnih sistema.
 • Linearni stacionarni kontinualni sistemi.
 • Osobine kontinualnih LTI sistema.
 • Pregled i osobine diskretnih sistema.
 • Diskretni linearni vremenski invarijantni (LTI) sistemi.
 • Osobine diskretnih linearnih vremenski invarijantnih (LTI) sistema.
 • Analiza signala u frekvencijskom domenu.
 • Periodični signali i Fourier-ov red.
 • Fourier-ova transformacija kontinualnih signala.
 • Osnovi digitalne obrade slike. 2D signali i sistemi.
 • Osobine svetlosti i vizuelnog sistema.
 • Poboljšanje kvaliteta slike u prostornom i frekvencijskom domenu.