Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Regulacija reka

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17 - GH500
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stiču se znanje o procesima vezanim za transport nanosa u otvorenim tokovima i osposobljava se za projektovanje regulacionih građevina u rečnim tokovima.

Sadržaj predmeta:

  • Geomorfološke karakteristike prirodnih vodotoka.
  • Rasporedi brzina, tangencijalni i turbulentni naponi, otpori trenja.
  • Linijski otpori u koritu sa nepokretnim dnom.
  • Nanosne formacije i aluvijalni otpori.
  • Ustaljeno i neustaljeno tečenje u prirodnim vodotocima.
  • Poreklo i fizička svojstva rečnog nanosa.
  • Pokretanje rečnog nanosa.
  • Vučeni nanos, suspendovani nanos i ukupni nanos.
  • Regulacioni radovi, mere i građevine.
  • Odbrana od poplava.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.