Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Regulacija reka i odbrana od poplave

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Fabian dr Đula
Šifra predmeta
06 - GH405
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi. projektovanju, izgradnji i održavanju regulacionih i odbrambenih objekata u i pored rečnog toka.

Sadržaj predmeta:

 • Nastanak prirodnih tokova.
 • Rečni sliv.
 • Rečna dolina i rečni tok, rečno korito.
 • Hidrološke karakteristike, vodostaji i proticaji, led na rekama.
 • Rečna morfologija, zakonitosti formiranja rečnih tokova.
 • Prikupljanje, obrada i prikazivanje morfoloških podloga.
 • Rečni nanos, nastanak rečnih nanosa i podela.
 • Metode proračuna transporta rečnog nanosa.
 • Radovi na uređenju prirodnih tokova.
 • Opšti principi određivanja regulacionih elemenata.
 • Regulacione građevine, podela, materijali, dispozicija u vodotoku.
 • Odbrana od poplava, hidrološko – hidraulički aspekti.
 • Prikupljanje i obrada podataka. Izbor i analiza poplavnih talasa.
 • Oblici štetnog delovanja velikih voda.
 • Analiza šteta od poplava, uslovi za nastanak šteta, kategorija šteta.
 • Radovi, objekti i kriterijumi zaštite, aktivne i pasivne mere odbrane od poplava.
 • Ledene poplave, uslovi za formiranje leda, operativna odbrana od ledene poplave.
 • Problemi filtracione stabilnosti odbrambenih nasipa.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.