Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Projektovanje železnica i železničkih stanica

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Jovanović dr Stanislav
Šifra predmeta
17 - GH408
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Savladavanje osnovnih principa i metoda za planiranje i projektovanje železnica, železničkih stanica i osnova železničkih čvorova. Sposobnost za primenu stečenih znanja, kako u praksi, tako i u daljem stručnom usavršavanju.

Sadržaj predmeta: 

 • Elementi plana i profila;
 • Standardni poprečni profil;
 • Pojam trase i principi trasiranja;
 • Položaj službenih mesta na trasi;
 • Elementi i položaj službenih mesta u situacionom planu i uzdužnom profilu;
 • Geometrijska i dinamička analiza trasa;
 • Metodologija i tehnologija projektovanja novih pruga;
 • Specifičnosti planiranja i projektovanja pruga za velike brzine;
 • Klasifikacija stanica;
 • Projektni elementi stanica;
 • Osnovni principi za projektovanje svih vrsta železničkih stanica i formiranje koncepta rešenja železničkih čvorova;
 • Metode za dimenzionisanje osnovnih kapaciteta železničkih stanica;
 • Vrednovanje varijantnih rešenja.

Vežbe: Individualne vežbe. Svaki student dobija individualno osmišljeni zadatak, koji se sastoji u izradi jednog varijantnog rešenja trase železničke pruge za konvencionalni saobraćaj na nivou generalnog plana, kao i zadatak-projekt koji sadrži elemente konstrukcije skretnica, konstrukcije matičnjaka, projekat međustanice, i konstrukcije ulaznih grla rasporedne, ranžirne ili putničke stanice. Problemi koji se rešavaju u zadatku su tematski i hronološki usaglašeni sa teorijskom nastavom.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.