Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Laban dr Mirjana
Šifra predmeta
06 - ZP505
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju identifikaciju, karakterizaciju, klasifikaciju i analizu rizičnih faktora u zgradama, sa aspekta primenjenih arhitektonskih rešenja oblikovanja prostora, konstruktivnih rešenja i materijalizacije elemanata zgrade, sprovođenje analize i procene rizika od pojave požara u zgradama, kao i formulisanje i predlaganje mera za smanjenje požarnih rizika. Stečena znanja osposobljavaju studente za izradu projektno tehničke dokumentacije neophodne za izgradnju zgrada, kao i za nadzor nad sprovođenjem projektovanih mera tokom izgradnje i eksploatacije objekta.

Sadržaj predmeta:

 • Klasifikacija i tipologija zgrada sa aspekta požarne bezbednosti (stambene, javne, poslovne, industrijske, skladišta, garaže, visoke zgrade, zgrade – kulturna baština).
 • Aktuelna legislativa u oblasti zaštite zgrada od požara.
 • Požarna otpornost građevinskih materijala i konstrukcija.
 • Preventivne građevinske mere zaštite od požara,
 • Požarni sektori, karakteristike požarnih sektora.
 • Evakuacija iz prostora ugroženih od požara.
 • Požarna stepeništa.
 • Proračun vremena evakuacije.
 • Oznake i plan evakuacije.
 • Sistemi za zaštitu od požara u zgradama.
 • Odimljavanje.
 • Značaj redovnog održavanja zgrade i sistema za zaštitu od požara.
 • Kvalitativna i kvantitativna procena rizika od požara (metoda matrice rizika, ček liste i stabla događaja, indeksiranje rizika).
 • Analiza postojećih i planiranih objekata – projektne dokumentacije, analiza izgrađenih objekata i sagledavanje primenjenih konceptualnih rešenja sa aspekta zaštite od požara.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.