Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Projektovanje deponija i savremeni sistemi tretmana komunalnog otpada

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Vujić dr Goran
Šifra predmeta
17 - GH508
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta: 

  • Specifičnosti upravljanja otpadom u zemljama u razvoju i stanje upravljanja otpadom u svetu.
  • Izbor lokacije za deponiju, matematički modeli vrednovanja faktora za izbor lokacije za deponiju.
  • Projektovanje dna ćelija deponija, operacije na deponiji zatvaranje deponije.
  • Prikupljanje i tretman otpadih voda.
  • Biohemijski procesi nastanka deponijskog gasa, sakupljanje i tretman deponijskog gasa, izgradnja postrojenja za sagorevanje deonijskog gasa.
  • Napredni sistemi za tretman otpada, kompostiranje, anerobna digestija, sagorevanje otpada.
  • MFA kao alat za utvrđivanje tokova materijala od sirovine od otpada.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.