Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Osnovi metode konačnih elemenata

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Rašeta dr Andrija
Šifra predmeta
17 - GG50
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Ishod predmeta: Osposobljenost za linearno-elastičnu statičku analizu linijskih građevinskih konstrukcija primenom metode konačnih elemenata. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Rekapitulacija osnovnih jednačina linearne teorije elastičnosti i načina za njihovo rešavanje.
 • Osnovni varijacioni principi u mehanici deformabilnih tela.
 • Približno rešavanje problema mehanike kontinuuma:
 • Galerkin-ova metoda težinskog ostatka i Rayleigh-Ritz-ova metoda.
 • Konačni elementi i interpolacione funkcije.
 • Formulacije konačnih elemenata: direktna metoda, metoda težinskog ostatka i varijaciona formulacija.
 • Tačnost i konvergencija rešenja po metodi konačnih elemenata.
 • Jednodimenzionalni (linijski) konačni elementi: štapni (aksijalno naprezanje i uvijanje) i gredni konačni elementi (Ejler-Bernulijev i Timošenkov model štapa).
 • Ravanski i prostorni linijski nosači.
 • Granični uslovi, jednačine sistema konačnih elemenata i njihovo rešavanje.
 • Pregled i primena softverskih alata na bazi metode konačnih elemenata.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.