Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Održivo korišćenje prirodnih resursa i sistem zaštite životne sredine

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Petrović dr Maja, Ubavin dr Dejan
Šifra predmeta
17 - Z205
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja predstavljaju nadogradnju prethodno stečenih osnovnih znanja a istovremeno i osnovu u daljem obrazovanju, pre svega u stručnim predmetima iz oblasti svih medijuma zaštite sredine. Savladano gradivo u domenu raspoloživosti i zašite prirodnih resursa predstavljaće polaznu osnovu u predmetima u kojima će cilj biti projektovanje i planiranje rešavanja postojećih i budućih problema u oblasti životne sredine.

Sadržaj predmeta:

  • Teorijska nastava:
    • Pojam i specifičnosti prirodnih resursa, Podela prirodnih resusa, Održivog razvoj i životna sredina, Tematska strategija EU kao okvir za održivo korišćenje prirodnih resursa, Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije, Koncept integralne zaštite i kontrole životne sredine.
    • Posledice eksploatacije prirodnih resursa, Održivo upravljanje prirodnim resurscima.
    • Metode ocene održivog razvoja, Indikatori održivog razvoja.
    • Nacionalni i EU ciljevi u domenu prirodnih resursa.
  • Na vežbama se obrađuju odgovarajući primeri vezani za gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata.