Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja nauke o materijalima

ESPB
10
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Bogdanović A. dr Vesna, Malešev dr Mirjana, Milović dr Tiana, Šupić dr Slobodan
Šifra predmeta
GD012
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja student koristi za samostalno bavljenje istraživačkim radom i praćenje drugih predmeta na doktorskim studijama. Osposobljavanje za razumevanje osnovnih principa inženjeringa materijala omogućava pronalaženje najboljih rešenja u praksi za zaštitu materijala od štetnog uticaja spoljašnje sredine, pri zaštiti spomenika kulture, pri stručnoj analizi uzroka oštećenja i šteta na objektu.Upoznavanje sa osnovnim svojstvima i primenom nanomaterijala omogućava se lakša primena ovih materijala u praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Struktura inženjerskih materijala (kristalna struktura, mikrostruktura, molekularna struktura organskih polimera i stakla).
  • Inženjerstvo materijala: metali i legure ( mehanizmi očvršćavanja,uticaj načina procesiranja na mehanička svojstva, degradacija ), staklo i keramika (vrste stkla, način menjanja mehaničkih svojstava, vrste keramičkih materijala, procesiranje moderne leramike, mehanizmi menjanja mehaničkih svojstava), cement, malter, beton ( poroznost, raspodela veličina pora, veza između karakteristika pora i trajnosti ovih materijala), polimeri (vrste, način procesiranja, degradacija, mehanizmi menjanja mehaničkih svojstava), kompozitni materijali (postupci dobijanja, modelovanje svojstava kompozitnih materijala), nanomaterijali (osnovna svojstva, načini dobijanja, primena u građevinarstvu, nanomaterijali sa fotokatalitičkim svojstvima).