Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Metode preciznih geodetskih merenja i obrade podataka

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Bulatović dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GI403
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Uvod u precizna merenja.
  • Globalne granice merne nesigurnosti linearnih i ugaonih veličina.
  • Metode preciznih geodetskih merenja.
  • Metode preciznih merenja linearnih veličina (dužine i visinske razlike).
  • Metode preciznih merenja ugaonih veličina.
  • Izvori odstupanja kod metoda preciznih geodetskih merenja linearnih i ugaonih veličina s ocenom merne nesigurnosti, ponovljivosti, obnovljivosti i pouzdanosti.
  • Opis i teorijske osnove instrumenata i pribora za precizna geodetska merenja linearnih i uglovnih veličina.
  • Ispitivanje, rektifikacija i komparacija instrumenata i pribora za precizna geodetska merenja linearnih i ugaonih veličina prema međunarodnim ISO normama.
  • Analiza izmerenih podataka dobijenih komparacijom.
  • Područja primene preciznih geodetskih merenja u praksi – konkretni primeri.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.