Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Metalne konstrukcije 2

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Jovanović dr Đorđe
Šifra predmeta
17 - GG35
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost studenata za analizu, proračun, dimenzionisanje i konstruktivno oblikovanje metalnih konstrukcija u visokogradnji.

Sadržaj predmeta:

 • Upoznavanje sa programom i organizacijom rada na predmetu.
 • Primena metalnih konstrukcija u objektima zgradarstva.
 • Osnove projektovanja i izrada opšte dispozicije hala.
 • Projektovanje rožnjača.
 • Projektovanje spregova i ukrućenja.
 • Projektovanje glavnih nosača jednobrodnih i višebrodnih hala (statički sistemi sa zglobnom vezom rigle i stuba, sa pendel stubovima, okvirni, proračun i konstruisanje).
 • Proračun ramovskih nosača, dužine izvijanja ramovskih nosača.
 • Projektovanje nosećih elemenata obimnih zidova hala (fasadni stubovi i fasadne rigle, proračun i konstruisanje).
 • Osnovni principi projektovanja i izrada opšte dispozicije spratnih zgrada.
 • Horizontalna noseća konstrukcija spatnih zgrada.
 • Vertikalna noseća konstrukcija spatnih zgrada.
 • Sistemi za obezbeđenje prostorne krutosti spratnih zgrada (spregovi, armiranobetonska platna i jezgra, okviri).
 • Projektovanje nosača dizalica.
 • Izbočavanje – teorijske osnove, koncept efektivne širine.
 • Efektivni poprečni preseci za preseke klase 4 – uticaj izbočavanja usled dejstva napona pritiska.
 • Proračun stabilnosti na izbočavanje usled normalnih napona, smičućih napona i njihove interakcije.
 • Puni limeni nosači – oblikovanje poprečnih preseka, pokrivanje dijagrama momenata, granična stanja nosivosti i upotrebljivosti.
 • Vežbe: Numerički zadaci koji se obrađuju na vežbama u potpunosti prate program predavanja.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.