Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Mere kod odbrane od poplava

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17-URZP59
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Nakon položenog ispita, studenti će biti osposobljeni da planiraju i predvide moguće rizike po imovinu i stanovništvo, povredljivost i ugroženost ljudi, i formulišu, definišu i planiraju mere zaštite i spasavanja ljudi i imovine u uslovima pojave velikih voda.

Sadržaj predmeta:

 • Uzroci nastanka poplavnih voda.
 • Podela poplava na unutrašnje i spoljne vode.
 • Pasivne i aktivne mere odbrane od poplava.
 • Osnovni elementi odbrambenih objekata (akumulacije, brane, nasipi, kejski zidovi, rasteretni kanali).
 • Određivanje povratnog perioda na koji se grade odbrambeni objekti.
 • Stacionarna i mobilna oprema za zaštitu od poplava.
 • Transformacija poplavnog talasa.
 • Pravilnici za odbranu od poplava.
 • Redovna i vanredna odbrana.
 • Uloga prve i druge odbrambene linije.
 • Uzroci rušenja nasipa i brana.
 • Praćenje i preduzimanje mera za sprečavanje rušenja odbrambenih objekata.
 • Mere koje se preduzimaju kod akcidentnih situacija uzrokovanih rušenjem nasipa i brana.
 • Određivanje minimalnog vremena potrebnog za evakuaciju kao posledice prodora nasipa i drugih odbrambenih objekata.
 • Saniranje posledica ekstremnih poplava i plavljenja urbanih i poljoprivrednih površina.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.