Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Mehanika 1

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Novaković dr Branislava
Šifra predmeta
17 - GG07
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Glavni ishod ovog kursa je omogućavanje studentu razvijanje sposobnosti rešavanja problema ravnoteže mehaničkih sistema na analitički način. Stečena znanja stiudenti će primenjivati u daljem obrazovanju.

Sadržaj predmeta:

 • Osnovni koncepti mehanike: prostor, vreme, sila, masa.
 • Osnovni modeli: materijalna tačka, sistem tačaka, kruto i deformabilno telo Aksiom inercije – statika materijalne tačke.
 • Osnovni principi – aksiomi – statike krutog tela.
 • Sistem sučeljnih sila.
 • Moment sile za tačku, moment sile za osu, Varinjonova teorema.
 • Spreg sila, redukcija sile na tačku.
 • Sistem proizvoljnih sila.
 • Sile u ravni – ravnoteža.
 • Ravnoteža sistema krutih tela u ravni.
 • Trenje klizanja.
 • Analiza sistema proizvoljnih sila, statičke invarijante, centralna osa, Varinjonova teorema.
 • Sistem paralelnih sila.
 • Težište krutog tela.
 • Analiza nosača.
 • Rešetkasti nosači – metod izdvajanja čvorova, metod preseka.
 • Linijski nosači – presečne veličine, statički dijagrami, prosti nosači, Gerberove grede, ramovi.
 • Lančanice.
 • Analitička statika.
 • Virtualna pomeranja, virtualni rad sile i sprega sila.
 • Princip virtualnog rada.
 • Stabilnost položaja ravnoteže.