Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Materijali u građevinarstvu 1

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Bulatović dr Vesna
Šifra predmeta
17-GG04
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije

Ishod ovog predmeta je sticanje naprednih akademskih znanja koja treba da omoguće povezivanje uticaja načina proizvodnje na strukturu, osobine i performanse materijala. Stečena znanja treba da omoguće rešavanje složenih situacija kada treba menjati performanse elementa povezivanjem sa strukturom materijala. Osim toga, stečena znanja treba da koriste u daljem obrazovanju, stručnim predmetima i inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Atomsko-molekularna struktura materijala (osnovne čestice, periodni sistem elemenata).
 • Međuatomske i međumolekulske veze (jačina veze-veza sa modulom elestičnosti i koeficijentom širenja, energija veze-primarne i sekundarne veze).
 • Struktura kristala (jedinična ćelija, tipovi jedinične ćelije, kristalna struktura metala i silikatne keramike, kristalografski pravci i ravni, polikristali, nekristalne strukture).
 • Greške kristalne rešetke (tačkasti i linijski defekti).
 • Deformacija i očvršćavanje metala (karakteristike dislokacija, koncept plastične deformacije objašnjen preko kretanja dislokacija, mehanizmi očvršćavanja preko veličina zrna, stvaranjem čvrstih rastvora, deformacijom).
 • Oporavak, rekristalizacija i rast zrna, mehanizmi deformacije kod keramike, Disperzni sistemi i površinske pojave.
 • Osnovna svojstva građevinskih materijala (opšta i specifična svojstva, parametri stanja, fizička svojstva, fizičko-mehanička, konstrukciona i tehnološka.
 • Termotehnička svojstva i difuzija vodene pare-principi proračuna i definisanja konstrukcija prema važećoj regulativi.
 • Difuzija.
 • Osnovi kinetike hemijskih reakcija.
 • Dijagrami stanja.
 • Fazne transformacije kod metala, razvoj mikrostrukture i korelacija sa mehaničkihm svojstvima.
 • Proizvodni procesi, vrste i primena čelika.
 • Korozija čelika.
 • Struktura polimera.
 • Mehanizmi deformacije i očvršćavanja kod polimera.
 • Struktura polimera.
 • Proizvodnja i primena polimera.
 • Plastične mase.
 • Vrste kompozitnih materijala (kompoziti-aglomerati, armirani, strukturni kompoziti)

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.