Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Matematička statistika

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Ilić Vladimir, Ivetić dr Jelena
Šifra predmeta
17 - GI404
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja student treba da koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele koristeći se saznaljima stečenim u ovom predmetu. Ovladavanjem teorijskim saznanjima iz područja verovatnoće i matematičke statistike koja se izučavaju u ovom predmetu te veština izračunavanja i tumačenja izračunatih statističkih pokazatelja.

Sadržaj predmeta:

 • Teorijska nastava:
  • Verovatnoća: Aksiome verovatnoće.
  • Uslovne verovatnoće.
  • Bajesova formula.
  • Slučajna promenljiva diskretnog i neprekidnog tipa.
  • Slučajni vektor diskretnog i neprekidnog tipa i zajednička raspodela.
  • Uslovne raspodele.
  • Transformacija slučajnih promenljivih.
  • Matematičko očekivanje.
  • Varijansa i standardna devijacija.
  • Momenti.
  • Kovarijansa, koeficijent korelacije.
  • Uslovna očekivanja.
  • Zakoni velikih brojeva.
  • Centralne granične teoreme.
  • Korelacija i regresija; linearna regresija.
  • Uzoračka raspodela, srednja vrednost i disperzija.
  • Statistika: osnovni pojmovi.
  • Populacija, uzorak. Statistika.
  • Deskriptivna statistička analiza (osnovni pojmovi, uređivanje podataka, tablično i grafičko prikazivanje podataka, analiza podataka metodama deskriptivne statistike, programska podrška za statističku analizu).
  • Ocene nepoznatih parametara (Tačkaste ocene: Metoda momenata i metoda maksimalne verodostojnosti. Intervalne ocene).
  • Parametarske i neparametarske hipoteze i testovi.
 • Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.