Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Klimatologija

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Kolaković dr Srđan
Šifra predmeta
17 - URZP16
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena teorijska i primenjena znanja o funkcionisanju klime i klimatskih sistema planete Zemlje omogućiće savlađivanje osnova integralnog osmatranja, upravljanja i predvidjanja prirodnih dinamičkih klimatskih procesa planete Zemlje, stečena znanja biće primenjiva u analizi i upravljanju pojavama i procesima u atmosferi, hidrosferi i litosferi uzrokovanih klimom i vremenom.

Sadržaj predmeta:

  • Kurs ispituje različite komponente klimatskog sistema – atmosferu, okean, zemljište i kriosferu – i njihovu interakciju.
  • Nastavne jedinice koje se obrađuju su: osmatranje klimatološkog sistema i njegovih parametara, energetski bilans Zemlje, zračenje – priroda atmosferskog zračenj ai protivzračenja Zemlje, Sunčevo zračenje, energetski bilans zemljine površine, hidrološki ciklus – Uvod u dinamička kretanja sfera- morske struje i talasi, vetrovi, globalna cirkulacija atmosfere, globalni energetski budžet i klima, osnove formiranja vremenskih uslova, klimatske promene, uloga okeana u globalnim kretanjima

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.