Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Izrada i odbrana master rada

ESPB
8
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Šifra predmeta
17 - GG5ZR
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljavanje studentata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, spovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih oblasti u cilju iznalaženja rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz oblasti zadate teme, studeni stiču znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove struke. Izradom master rada studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove struke. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezentovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.

Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom master rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava master rad u pismenoj formi u skladu sa predviđeni pravilima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema i brani pismeni master rad javno u dogovoru sa metrorom i u skladu sa predviđenim pravilima i postupcima.