Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Informacioni sistemi i baze podataka

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Kordić dr Slavica
Šifra predmeta
17 - GI205
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Upoznavanje pojma i uloge informacionog sistema u nekom organizacionom sistemu. Upoznavanje aktuelnih modela podataka, posebno relacionog modela. Savlađivanje osnovnih tehnika primene struktuiranog upitnog jezika SQL na serverima baza podataka.

Sadržaj predmeta:

 • Vrste informacionih sistema.
 • Postupci razvoja informacionih sistema.
 • Pojam baze podataka (BP).
 • Sistem za upravljanje bazama podataka.
 • Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka.
 • ER model podataka.
 • Relacioni model podataka.
 • Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka.
 • Upotreba upitnog jezika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulaciji podacima u BP.
 • Osnove obrade transkacija.
 • Prevođenje ER šema baza podataka u relacioni model podataka.