Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidrotehnika

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17-URZP53
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

  • Osnove hidrologije i hidrometrije.
  • Fizičke i hemijske osobine tečnosti.
  • Hidrostatika,pijezometar, manometar, apsolutni, atmosferski i hidrostatički pririsak.
  • Sile pritiska na ravne i složene površine, pritisak tečnosti na zidive cevi i rezervoara.
  • Hidrokinematika, brzina tečenja, proticaj, jednačina kontinuiteta, jednačina ustaljenog tečenja za idealne i realne tečnosti.
  • Primena Bernulijeve jednačine na konkretne primere.
  • Tečenje u cevodima, linijski i lokalni gubici mehaničke energije.
  • Ustaljeno tečenje u provodnicima sa slobodnom površinom.
  • Jednoliko tečenje sa slobobodnom površinom, Šezi-Maningova jednačina, oblici tečenja “mirno”, “burno” i “kritičan” režim.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.