Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidrotehnički objekti i sistemi

ESPB
7
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Budinski dr Ljubomir, Kolaković dr Srđan
Šifra predmeta
17 - GG301
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi, kao i za razumevanje i nadogradnju znanja u drugim stečenim predmetima.

Sadržaj predmeta:

  • Hidrometrija i hidrologija, oticaj, nivogram, hidrogram, veza između proticaja i vodostaja, merodavna kiša i hidrogram, statistička obrada podataka.
  • Hidrotehnički objekti, podela i specifičnost, delovanje vode na hidrotehničke objekte.
  • Materijali za građenje, statički i dinamički pritisak vode i uticaj seizmike, talasi, delovanje leda, sigurnost na klizanje, preturanje isplivavanj.
  • Filtracija vode ispod objekata, nestabilnost objekata, nestabilnost objekata usled narušavanja strukture zemljišta ispod objekta, uzgon, mere za snižavanje uzgona.
  • Gradnja objekata u zoni dejstva površinske i podzemne vode.
  • Hidrotehnički sistemi, regulacije reka, odbrana od poplava,hidrotehničke melioracije, korišćenje energije vode, komunalni infrastrukturni sistemi.