Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidrotehničke melioracije

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Kolaković dr Srđan
Šifra predmeta
17 - GH406
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Upoznavanje studenata sa praktičnim problemima i sticanje stručnih znanja za primenu u praksi iz oblasti odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednih kultura.

Sadržaj predmeta: 

 • Osnove projektovanja hidrotehničkih melioracija.
 • Obrada hidrometeoroloških podloga, podloga o tlu, režimu voda u tlu, podataka u potrebi vode – bilans voda i sl.
 • Odvonjavanje.
 • Suvišne vode, tlo i podzemne vode (hidromodul odvodnjavanja, vreme odvodnjavanja).
 • Mogućnosti i način odvodnjavanja suvišnih voda.
 • Sistemi za odvodnjavanje (otvoreni, zatvoreni, kombinovani).
 • Projektovanje, gradnja, eksplotacija i održavanje odvodnog sistema.
 • Objekti za odvodnjavanje (kanali, drenaže, kolektori, crpne stanice, mostovi, propusti, kaskade, ustave, brzotoci i sl.).
 • Navodnjavanje.
 • Bilans voda, deficit vode i uloga tla u navodnjavanju.
 • Proračun modula, norme i turnusa navodnjavanja.
 • Metode natapanja zemljišta (plavljenje, prelivanje, brazde, orošavanje, kap-po-kap, podzemno natapanje i sl.).
 • Proračun optimizacije sistema za navodnjavanje.
 • Projektovanje, gradnja, pogon i održavanje sistema za navodnjavanje.
 • Objekti u navodnjavanju (kanali, cevovodi, vodozahvat, crpna stanica, regulacioni objekti, ostali objekti na sistemu).

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.