Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidrotehničke konstrukcije

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Kolaković dr Slobodan
Šifra predmeta
17 - GH534
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta: Program obuhvata podelu i osobine hidrotehničkih konstrukcija, delovanje vode na konstrukcoju, građenje i slom objekata. Posebno se obrađuje analiza podloge za projektovanje (hidrološke, hidrauličke, geološke i ostale) opterećenja kod ovakvih konstrukcija, materijali za građenje, seizmički uticaji, statički i dinamički uticaji. Jedno poglavlje obuhvata i dizajn ovakvih konstrukcija, posebno se analiziraju sastavni delovi (telo brane, preliv, temeljni ispust, crpne stanice, propusti, cevovodi,…), kao i moguće posledice pri rušenju ovakvih objekata. Takođe će se analizirati uslovi i problematika građenja hidrotehnničkih objekata.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.