Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidraulika 2

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17 - GH531
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta: 

 • Osnovi mehanike fluida. Navier-Stoksove i Rejnolds ove jednačine.
 • Jednodimenzionalno neustaljeno strujanje u otvorenim tokovima.
 • Principi numeričkog rešavanja.
 • Primena različitih numeričkih postupaka i šema u rešavanju St. Venant – ovih jednačina.
 • Aplikacija unutrašnjih i spoljašnjih graničnih uslova sa osvrtom na praktičnu primenu.
 • Prelazni režimi u sistemima pod pritiskom.
 • Model krutog i elastičnog udara.
 • Metode karakteristika kao osnovni model za rešavanje jednačina hidrauličkog udara.
 • Analiza različitih tipova graničnih uslova sa aspekta praktične primene.
 • Analiza i aplikacija jednog programskog paketa za modeliranje hidrauličkog udara.
 • Neustaljeno tečenje u poroznoj sredini.
 • Rešavane Lapalsove i Poasonove jednačine primenom principa numeričkog rešavanja.
 • Aplikacija programskog paketa za modeliranje 3D strujanja u poroznoj sredini.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.