Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hemijski fenomeni u inženjerstvu

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Radonić dr Jelena, Turk-Sekulić dr Maja
Šifra predmeta
17 - Z600
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: Definiše i primeni fundamentalne hemijske principe koji omogućavaju razumevanje velikog broja hemijskih procesa i fenomena reagovanja značajnih za oblast Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

Sadržaj predmeta:

 • Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci.
 • Periodičnost osobina elemenata u PSE.
 • Hemijska veza.
 • Tipovi međumolekulskih interakcija.
 • Disperzni sistemi.
 • Rastvori.
 • Tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja.
 • Toksikologija neorganskih materija.
 • Oksido – redukcija.
 • Brzina hemijske reakcije.
 • Katalizatori.
 • Hemijska ravnoteža.
 • Procesi sagorevanja.
 • Tipovi i karakterizacija organskih jedinjenja.
 • Toksilologija organskih jedinjenja.
 • Koordinaciona jedinjenja.
 • Elementi glavnih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: vodonik, IA i IIA grupa; IIIA i IVA grupa; VA i VIA grupa; VIIA grupa.
 • Elementi sporednih grupa PSE, jedinjenja i hemijska reagovanja: IB grupa: Cu, Ag, Au; IIB grupa: Zn, Cd, Hg; VIB grupa: Cr, Mo, W i VIIB: Mn i trijada gvožđa: Fe, Co, Ni.
 • Načini štetnih dejstava hemijskih jedinjenja. Direktno dejstvo toksičnih organskih i neorganskih jedinjenja.
 • Indirektno štetno dejstvo organskih i neorganskih jedinjenja.
 • Zapaljivost i eksplozivnost organskih i neorganskih jedinjenja.
 • Eksplozivna atmosfera.