Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Geodezija 1

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Benka dr Pavel
Šifra predmeta
17 - GI110
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema iz oblasti premera.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Poligonska mreža
  • Priključenje poligonske mreže na tačke viših redova.
  • Rekognosciranje terena, projektovanje i način stabilizacije poligonskih tačaka.
  • Merenje uglova i dužina u poligonometriji, izvori grešaka i njihov uticaj na konačan rezultat.
  • Korekcije dužina izmerenih posredno i neposredno, određivanje adicione i multiplikacione konstante elektronskih daljinomera.
  • Korekcije dužina zbog uticaja atmosferskih parametara i deformacije Gaus-Krigerove projekcije.
  • Računanje poligonskih vlakova (prosta metoda).
  • Premer detalja ortogonalnom, polarnom i GPS metodom s automatskom registracijom i obradom podataka.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.