Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Fizika

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Lakatoš Robert, Stojković dr Ivana
Šifra predmeta
17 - GI117
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Razumevanje osnovnih fizičkih procesa u prirodi. Stečeno znanje omogućuje i razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava: Fundamentalne sile i zakoni održanja u prirodi. Njutnov zakon gravitacije i osnove nebeske mehanike. Specijalna teorija relativnosti i primene u radu GPS uređaja. Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Provodnici i dielektrici u električnom polju. Jednosmerne struje. Savremena teorija elektroprovodljivosti. Poluprovodnici. Elektromagnetizam. Magnetno polje struje. Magnetno polje u materijalima, dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam. Elektromagnetna indukcija. Naizmenične struje. Osobine oscilatornog kretanja. Talasno kretanje i akustika. Doplerov efekat. Jačina i nivo jačine zvuka. Apsorpcija zvuka. Ultrazvuk. Seizmički talasi. Elektromagnetni talasi. Osnovni zakoni geometrijske optike. Optički instrumenti. Disperzija svetlosti. Talasna optika: interferencija, difrakcija i polarizacija svetlosti. Dualizam svetlosti. Zakoni zračenja crnog tela i Plankova hipoteza. Fotoelektrični efekat. Princip rada lasera. Fizičke osnove nuklearne tehnike. Radioaktivni raspadi i pojam jonizujućeg zračenja.

Praktična nastava: Eksperimentalne (laboratorijske) vežbe prate program predavanja sa ciljem da omoguće studentima da samostalno odrede vrednost neke fundamentalne konstante u prirodi ili da provere neku fizičku zakonitost kroz eksperimentalan rad. Obuhvataju sledeće oblasti: Eksperimentalno određivanje gravitacionog ubrzanja Zemlje. Provera Omovog zakona u kolima jednosmernih i naizmeničnih struja. Određivanje brzine zvuka u vazduhu primenom Doplerovog efekta. Rezonancija. Spektralna analiza, disperzija i difrakcija svetlosti. Određivanje žižne daljine sočiva. Fotoćelija. Kroz računske vežbe (u sklopu laboratorijskih vežbi) studenti primenjuju i produbljuju gradivo izloženo na predavanjima.