Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Bulatović dr Vesna, Laban dr Mirjana
Šifra predmeta
06.URZP22
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju identifikaciju rizičnih faktora u izgrađenom okruženju, sa aspekta primenjenih konstruktivnih rešenja i materijalizacije objekata, kao i sagledavanje faktora rizika po pitanju urbane infrastrukture u slučaju katastrofalnih događaja i požara. Stečena znanja takođe omogućuju formulisanje predloga preventivnih mera, kao i sagledavanje i karakterizaciju postojećih rešenja preventivne zaštite objekata i infrastrukture u slučaju katastrofalnih događaja i požara.

Sadržaj predmeta:

  • Tipologija i klasifikacijom građevinskih materijala i konstrukcija, planiranje i projektovanje objekata, sa naglaskom na arhitektonsko – građevinske preventivne mere bezbednosti objekata u uslovima katastrofalnih događaja i požara i ponašanje građevinskih materijala i konstrukcija u požaru.
  • Upoznavanje sa osnovnim elementima komunalnih sistema i njihove zaštite: hidrotehnički sistem, sistem snabdevanja vodom, sistem odvođenja i prečišćavanja, sistem odbrane od poplava, infrastrukturni kompleksi, koridori i objekti, energetski sistem, snabdevanje električnom energijom, distributivne električne mreže, sistem snabdevanja toplotnom energijom, toplifikacioni sistemi, gasifikacioni sistemi, PTT i kablovsko-distributivni sistemi, neizgrađene površine, objekti pod zemljom, metroi, tuneli, pešački prolazi, podzemne garaže.
  • Studije slučaja – analiza događaja iz prethodnog perioda.
  • Analiza planiranih objekata – projektne dokumentacije, analiza izgrađenih objekata i sagledavanje primenjenih konceptualnih rešenja sa aspekta zaštite od katastrofalnih događaja i požara.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.